Sayı: 8, 24.09.2022

Yıl: 2022

Makale

Çeviri

ARTS, sanat ve beşeri bilim kesişiminde üretilen akademik çalışmaların yaratacağı bir kamusallığı amaç edinir. Bilim insanlarının, sanatçıların ve araştırmacıların bu kesişim içinde kalan konu, tema ve disiplinlerle ilgisi bulunan çalışmalarını ilgili çevrelere sunmak için çıkar.

ARTS: Artuklu Sanat ve Beşeri Bilimler Dergisi'nde Türkçe, İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinde yazılmış akademik çalışmalar kabul edilir. Her sayıda editörlerin ya da editör kurulunun belirlediği ya da seçtiği çeviri çalışmalar da bulunabilir.

Dergimizde sanat perspektifli beşeri bilim çalışmalarına yer verilmektedir. Bu çerçevede sanatın salt teknik ve kapalı bir terminoloji içerisinden yorumlanması yerine beşeri bilim epistemolojisi içinden okunması, dolayısıyla toplumsal bağlamının gözetilmesi tercih edilmektedir.

1. ARTS: Artuklu Sanat ve Beşeri Bilimler Dergisi'nde Türkçe, İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinde yazılmış akademik çalışmalar kabul edilir. Her sayıda editörlerin ya da editör kurulunun belirlediği ya da seçtiği çeviri çalışmalar da bulunabilir. Ayrıca 1500 - 3500 kelimelik eser eleştirileri, kitap tanıtımları ya da toplantı/galeri/sergi/festival değerlendirmeleri, görüşme gibi yazılar da yer alabilir. Makaleler, referanslar dâhil 3500 - 8500 kelime arasında olmalıdır. Açıklayıcı notlar, metnin içinde numaralandırılıp, ilgili sayfanın altına dipnot olarak yerleştirilmelidir.

2. Her çalışmada 150-200 kelimelik Türkçe ve İngilizce Öz/Abstract (en az üç en fazla altı adet ve özel isimler de dahil küçük harflerle yazılmış anahtar sözcükle birlikte) yer almalıdır. Çalışmalar, Word tabanlı kelime işlemcide (.docx uzantılı) kaydedilmeli ve metinler, Century Gothic yazı karakterinde, 1,5 satır aralığında ve 11 punto, dipnotlar ise 10 punto ve 1 satır aralığıyla yazılmalıdır.

3. Yazarlar; çalışmalarını, değerlendirilmesi talebiyle göndermeden önce, belirli biçimsel ve bibliyografik kurallara uygun hale getirmelidir. Bunun için 8'inci madde boyunca sıralanan tüm bent ve fıkralara riayet edilmelidir.

4. Editörler tarafından yapılan ön inceleme sonucunda aksi bir durumla karşılaşılması durumunda çalışma yazarlara iade edilir. Ayrıca hakem değerlendirmesi ve editör kararı neticesinde revizyon istenen çalışmalar da yazarlara geri gönderilir. Bu durumlarda yazarların editör tarafından yapılan tespitler doğrultusunda gerekli düzeltmeleri yaparak çalışmalarını yeniden göndermesi gerekmektedir. Talep edilen düzeltmeleri, editöryal planlamalar dahilinde aksi belirtilmedikçe, on beş (15) gün içerisinde göndermeyen yazarların çalışmaları reddedilir.

5. Yazarların akademik çalışmalarını etik kurallara uygun şekilde hazırlaması ve dergimize benzerlik (intihal analiz) programlarından geçirerek göndermesi gerekmektedir.

6. Yazarlar, "makale gönder" adımlarını takip ederken kendi isimlerini eksiksiz yazmalı, unvanlarının DergiPark sisteminde güncel olduğuna dikkat etmeli, çalışmalarının başlıklarını başlıkta yer alan kelimelerin yalnızca ilk harfleri büyük olacak şekilde yazmalı, çalışmalarının Türkçe başlık ve özetine ek olarak İngilizce ve/veya diğer dillerde yazılmış başlık ve özetlerini de mutlaka eklemeli, anahtar kelimelerin içinde özel isim geçse dahi kesinkes küçük harfle yazılması gerektiği kaidesine dikkat etmelidir.

7. Hakem süreci tamamlanan çalışmaların yazarlarının, çalışmalarının dergimizde yayınlanmasına izin verdiğine ilişkin ilgili belgeleri doldurması, imzalaması ve taratıp DergiPark sistemine yüklemesi gerekmektedir. Editör Kurulu tarafından yayınlanması uygun bulunan çalışmaların telif hakkı Mardin Artuklu Üniversitesi Artuklu Sanat ve Beşeri Bilimler Dergisi'ne (ARTS) aittir; başka bir yerde yayınlanamaz. Yazarlara telif ücreti ödenmez.8. ARTS Metin İçi Referans ve Kaynakça Düzenleme Kuralları
ARTS’ta yayımlanan çalışmalarda metin içi referans, alıntılama ve kaynakça gösterimi, Editör Kurulunun kararıyla APA kurallarının Türkçeye uygun hâle getirildiği aşağıdaki anlatıma uygun ve örneklerdeki gibi yapılmalıdır.


8.1. Metin İçi Referans
• Genel bir referans söz konusu olduğunda ve kaynağın bütününe gönderme yapılmak istendiğinde, yazarın ve kaynağın yılının yazılması yeterlidir: (Özön, 2013).

• Kaynaktaki belirli bir sayfadan alıntı yapılmış ya da yazılanlar kaynağın belirli bir kısmından alınmışsa kaynak, sayfasıyla birlikte şu şekilde yazılmalıdır: (Özön, 2013, s. 79).

• Referans verilen metnin üç-beş arasında yazarı varsa ilk referans verilirken tüm yazarların soyisimleri yazılmalıdır: (Kaya, Atılgan ve Solmaz, 1995). Daha sonraki referanslarda sadece ilk yazarın şu örnekte olduğu gibi soyisminin yazılması yeterlidir: (Kaya vd., 1995). Yazar sayısının altı ya da daha fazla olması durumunda ise ilk kullanımda da yalnızca ilk yazarın soyismi yazılmalı, diğerlerinin ise “vd.” şeklinde kısaltması yapılmalıdır: (Altun vd., 2010).

• Metin içinde tüm film, kitap, dergi, gazete, TV programı ve sanat eserlerinin adları italik yazılmalıdır. Film adları ilk kullanıldığında metinde yönetmen adı geçmiyorsa parantez içinde önce yönetmen, sonra yıl yazılmalıdır: Reservoir Dogs (Rezervuar Köpekleri, Quentin Tarantino, 1992), Akrebin Yolculuğu (Ömer Kavur, 1997). Gerekirse şu bilgiler de yer alabilir: The Big Sleep (Büyük Uyku, Howard Hawks, Warner Bros, ABD, 1945).

• Metin içinde sözlük maddesi gösterimi (“Madde Adı”, Tarih) şeklinde olmalıdır: (“Mardin Melek Sineması”, 2015).

• E-posta, telefonla ya da yüzyüze yapılan kişisel görüşmelerin tamamı metin içinde gösterilmelidir. Örnek: Nadine Labaki (kişisel görüşme, 6 Mart 2019) ya da (Nadine Labaki, kişisel görüşme, 6 Mart 2019). Bu görüşmeler Kaynakçaya eklenmez.

• Klasik eserlerin, özgün tarihleri biliniyorsa şu örnekteki gibi yazılması gerekir: (Freud, özgün eserin tarihi/yararlanılan eserin tarihi), (Freud, 1930/1998).

• Yazar, metin içinde alıntıladığı ana kaynağa başka bir yazar yoluyla ulaşmışsa (yani başka bir ifadeyle ikincil kaynaktan yararlanıyorsa) referansın şu şekilde verilmesi gerekir: (aktaran Kazancı, 2013, s. 29) ya da (Parsons’tan aktaran Aktay, 1995, s. 105).

• Metin içinde yapılan ve 40 sözcükten uzun olan doğrudan alıntılar sağdan ve soldan 2’şer cm. içerden, 1 satır aralığıyla, 10 punto olarak ve tırnak işareti olmaksızın yazılır. Özgün kaynaktan doğrudan alıntı yapılırken çıkarılan sözcük(ler) ve/ya cümle(ler) köşeli parantez içinde üç noktayla […] gösterilmelidir. Metin içinde yapılan ve 40 sözcükten az olan doğrudan alıntılarda ise çift tırnak işareti kullanılır. Çift tırnak işareti içerisinde yer alan alıntılarda, tırnak işareti kullanılarak vurgulanmak istenen bir sözcük ya da sözcük dizisinin yer alması hâlinde, tek tırnak işaretinin kullanılması gerekir.


8.2. Kaynakça Hazırlanması
• Kitap, dergi, internet kaynakları ve sair her tür kaynakta ayrım yapılmadan kaynakların alfabetik sırayla yazılması gerekir.

• Bir yazarın aynı tarihli eserleri kaynakçada da metin içinde de şu örnekteki gibi yazılmalıdır: (Atasay, 2001a) ve (Atasay, 2001b). 

• Kaynakçada aynı yazarın çok sayıda eseri bulunuyorsa, tüm kaynak eserlerin eski tarihten yeni tarihe doğru yazılması gerekir. 

• Yılı olmayan kaynaklarda dört alt tire (____) kısaltması kullanılmalıdır.

• Klasik eserlerin (örneğin Smith, Hobbes gibi yazarlara ait eserlerin) özgün tarihlerinin bilinmesi hâlinde kaynakçada gösterimin sonuna şu örnekteki gibi ekleme yapılmalıdır: (Özgün eser 1744 tarihlidir).

• Kaynak sonunda yararlanılan kaynağın basıldığı yayınevi belirtilirken “yayınevi”, “yayınları”, “kitapları” ve sair takıların eklenmemesi gerekir. Örnek: İstanbul: Metis ya da Londra: Routledge.

• Elektronik kaynakların varsa DOI (digital object identifiers) numaraları yazılmalıdır. Elektronik kaynaklarda DOI numarası olmaması hâlinde URL kullanılması gerekir: (http:// www…). URL’lerde köprülerin kaldırılması gerekir.


8.3. Örnek Kaynakça Yazımları
(Örneklerin kategorilendirilmesi yazarlara detaylı bir izahat olması amacıyla yapılmıştır. Dolayısıyla metinlerde aşağıdaki gibi bir kategorilendirmeye gidilmemelidir.)

• Tek yazarlı kitap
Yazarın Soyismi, İsminin İlk Harfi. (Yayın Yılı). Eserin Adı (Varsa Kaçıncı Baskı Olduğu). Yayın Yeri: Yayınevi.
Abisel, N. (2010). Sessiz Sinema (4. Baskı). Ankara: De Ki.
Zizek, S. (2009). Matrix: Ya da Sapkınlığın İki Yüzü (Çev. B. Turan). İstanbul: Encore.

• Çok yazarlı kitap
Birinci Yazarın Soyismi, İsminin İlk Harfi., İkinci Yazarın Soyismi, İsminin İlk Harfi., … ve Son Yazarın Soyismi, İsminin İlk Harfi. (Yayın Yılı). Eserin Adı (Varsa Kaçıncı Baskı Olduğu). Yayın Yeri: Yayınevi.
Eco, U., Martini, C. M., Proctor, M. ve Cox, H. (2012). Belief or Nonbelief? A confrontation. New York: Skyhorse.

• Derleme kitap
Editörün Soyismi, İsminin İlk Harfi. (Ed.). (Yayın Yılı). Eserin Adı (Varsa Kaçıncı Baskı Olduğu). Yayın Yeri: Yayınevi.
Bottomore, T. ve Nisbet R. (Ed.). (2002). Sosyolojik Çözümlemenin Tarihi (Çev. A. Uğur ve M. Tuncay). Ankara: Ayraç.

• Çeviri kitap
Yazarın Soyismi, İsminin İlk Harfi. (Yayın Yılı). Eserin Adı (Çev. Çevirenin İsminin İlk Harfi. Çevirenin Soyismi). Yayın Yeri: Yayınevi.
Corrigan, T. (2007). Film Eleştirisi (Çev. A. Gürata). Ankara: Dipnot.

• Kurum kitabı
Kurumun Adı. (Yayın Yılı). Eserin Adı (Varsa Kaçıncı Baskı Olduğu). Yayın Yeri: Yayınevi.
TÜBİTAK. (2002). 21. Yüzyılda Bilimsel Yayıncılık: Hedefler ve Yaklaşımlar. Ankara: TÜBİTAK.

• Yazarı belli olmayan kitap
Eser Adı (Varsa Kaçıncı Baskı Olduğu, Yayın Yılı). Yayın Yeri: Yayınevi.
The Chicago Manual of Style (16. Baskı, 2010). Chicago: University of Chicago.

• Ciltli kitap
Yazarın Soyismi, İsminin İlk Harfi. (Yayın Yılı). Eserin Adı (Varsa Kaçıncı Baskı Olduğu). Cilt Numarası. Yayın Yeri: Yayınevi.
Pflanze, O. (1990). Bismarck and The Development of Germany: The Period of Fortification 1880-1898. 3. Cilt. Princeton, NJ: Princeton University. 

• Ciltli kitabın birden fazla cildi kullanılmışsa
Yazarın Soyismi, İsminin İlk Harfi. (İlk Cildin Yayın Yılı-Son Cildin Yayın Yılı). Eserin Adı (Varsa Kaçıncı Baskı Olduğu, İlk Cilt Sayısı-Son Cilt Sayısı, Çeviren Varsa Çev. Çevirenin İsminin İlk Harfi. Çevirenin Soyismi). Yayın Yeri: Yayınevi.
Pflanze, O. (1990). Bismarck and The Development of Germany. (Cilt 1-3). NJ: Princeton University. 

• Derleme kitapta ve bildiri kitaplarında bölüm/makale
Yazarın Soyismi, İsminin İlk Harfi. (Yayın Yılı). Bölüm/Makale Adı. Editörün Adının İlk Harfi. Soyismi (Ed.), Eserin Adı (Kaçıncı Baskı Olduğu) (s. Bölümün/Makalenin Sayfa Numaraları). Yayın Yeri: Yayınevi.
Kejanlıoğlu, B. (2005). Medya Çalışmalarında Kamusal Alan Kavramı. M. Özbek (Ed.), Kamusal Alan (1. Baskı) (s. 689-713). İstanbul: Hil.

• Derleme kitapta çeviri bölüm/makale
Yazarın Soyismi, İsminin İlk Harfi. (Yayın Yılı). Bölüm/Makale Adı (Çev. Çevirenin İsminin İlk Harfi. Çevirenin Soyismi). Editörün İsminin İlk Harfi. Editörün Soyismi (Ed.), Eserin Adı (Kaçıncı Sayfa Olduğu) (s. Bölümün/Makalenin Sayfa Numaraları). Yayın Yeri: Yayınevi.
Moritz, W. (2003). Canlandırma (Çev. A. Fethi). G. Nowell-Smith (Ed.), Dünya Sinema Tarihi (1. Baskı) (s. 312-321). İstanbul: Kabalcı.

• Akademik dergide yayımlanmış tek yazarlı makale
Yazarın Soyismi, İsminin İlk Harfi. (Yayın Yılı). Makale Adı. Derginin Adı, Cilt Numarası(Varsa Sayısı), Makalenin Sayfa Numaraları.
Aktay, Y. (1999). Aklın Sosyolojik Soykütüğü: Soy Akıldan Tarihsel ve Toplumsal Akla Doğru. Toplum ve Bilim, 82, 114-140.

• Akademik dergide yayımlanmış çok yazarlı makale
Birinci Yazarın Soyismi, İsminin İlk Harfi. ve İkinci Yazarın Soyismi, İsminin İlk Harfi.,[…] & Son Yazarın Soyismi, İsminin İlk Harfi. (Yayın Yılı). Makale Adı. Derginin Adı, Cilt Numarası(Varsa Sayısı), Makalenin Sayfa Numaraları.
Binark, F. M. ve Çelikcan, P. (1998). Mahremin Müzakereye Çağrılması ve Yıldo örneği. Kültür ve İletişim, 1(2), 197-214.

• Akademik dergide yayımlanmış çeviri makale
Yazarın Soyismi, İsminin İlk Harfi. (Yayın Yılı). Makale Adı (Çev. Çevirenin İsminin İlk Harfi. Soyismi). Derginin Adı, Cilt Numarası(Varsa Sayısı), Makalenin Sayfa Numaraları.
Glaser, S. & Keane, H. (2012). Ortak Yaşamdan Gerçekliğe Sinema (Çev. E. Oltay). Toplum ve Sanat, 6(2), 54-72.

• Gazete ve dergide yayımlanmış yazarı belli makale/haber
Yazarın Soyismi, İsminin İlk Harfi. (Yıl, Gün Ay). Makale/Haber Adı. Gazete/Dergi Adı, Dergi İçin Varsa Cilt/Sayı Numarası, Makalenin/Haberin Sayfa Numaraları.
Hızlan, D. (2009, 12 Mayıs). Wikipedia Kazaları. Hürriyet, 18.
Göl, B. (2014, Haziran). Biz O Değiliz. Altyazı, 140, 32-35.

• Gazete ve dergide yayımlanmış yazarı belli olmayan haber
Haber Adı (Yıl, Gün Ay). Gazete/Dergi Adı, Dergi İçin Varsa Cilt/Sayı Numarası, Makalenin/Haberin Sayfa Numaraları.
Mardin’de Sanat Buluşmaları Sergisi Yapıldı (2015, 19 Nisan). Milliyet, 4-5.

• Yayımlanmamış tez
Yazarın Soyismi, İsminin İlk Harfi. (Yayın Yılı). Tez Adı. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans/Doktora Tezi). Üniversite ve Enstitü Adı, Şehir.
Sevgi, A. (2010). Can Akçakıl Tiyatrosunda Performatiflik. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mardin.

• Yayımlanmamış bildiri/poster
Yazarın Soyismi, İsminin İlk Harfi. (Faaliyet Yılı, Ay). Bildiri/Poster Adı. … Etkinlik’te Sunulan Bildiri/Poster, Etkinliği Düzenleyen Kurumun Adı, Etkinlik Kenti, Ülkesi.
Kaynak, E. (2016, Şubat). Sinemada Zaman ve Bellek İlişkisi. 23. Ortadoğu Sinema Çalışmaları Konferansında Sunulan Bildiri, Mardin Artuklu Üniversitesi, Mardin, Türkiye.

• Derleme kitap ya da dergide yayımlanan söyleşi/röportaj
Makale gösterimi esas alınır ve söyleşi/röportaj adından sonra “… ile Söyleşi/Röportaj” ifadesi eklenir.
Kayhan, K. & Melek, S. (2000, Mart). Artık Buralıyım. Çağan Irmak ile Söyleşi. Yedinci Sanat, 51, 15-22.
Özmen, R. (1995). Yaşanılanların Özeti: Sinemanın Serencamı. Derviş Zaim ile Söyleşi. A. Alkese (Ed.), Sinema Nereye? (s. 52-68). Ankara: İmlâ.

• Ansiklopedi maddesi
Yazarın/Editörün Soyismi, İsminin İlk Harfi. (Yayın Yılı). Maddenin Adı. Eserin Adı. (Varsa Cilt Numarası, Varsa Baskı Sayısı, s. Sayfa Numarası). Yayın Yeri: Yayınevi.
Bergmann, P. G. (1993). Relativity. The New Encyclopedia Britannica. (Cilt 26, s. 501-508). Chicago: Encyclopedia Britannica.

• Sözlük maddesi
Madde Adı. (Yayın Yılı). Varsa Editörün İsminin İlk Harfi. Soyismi (Ed), Eserin Adı (Varsa Cilt Numarası, Varsa Baskı Sayısı, s. Sayfa Numarası). Yayın Yeri: Yayınevi.
Süreyya Paşa Sineması. (2015). S. Aytaç, Z. Dadak, Ö. Gökçe vd. (Ed), Altyazı’nın Gayri Resmi ve Resimli Sinema Sözlüğü (s. 194-195). İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Mithat Alam Film Merkezi.

• Yalnızca elektronik versiyonu olan kitaplar
Yazarın/Editörün Soyismi, İsminin İlk Harfi. (Varsa Yayın Yılı/Yoksa ____). Eserin Adı. Varsa DOI: DOI numarası/ Yoksa URL’si
Bordwell, D. & Thompson, K. (2013). Christopher Nolan: A Labyrinth of Linkages. http://www.davidbordwell.net/books/nolan.php

• Basılı kitabın elektronik versiyonu (Basılı versiyon ile elektronik versiyon farklı ise)
Yazarın/Editörün Soyismi, İsminin İlk Harfi. (Varsa Yayın Yılı/Yoksa ____). Eserin Adı [E-kitap Versiyonu]. Varsa DOI: DOI numarası/Yoksa URL’si
John, E. (1995). Independent Film [E-kitap Versiyonu]. https://www.amazon.com/independent-film-e-book

• Yeniden yayımlanan kitabın elektronik versiyonu (Basılı versiyon ile elektronik versiyon aynı ise)
Yazarın/Editörün Soyismi, İsminin İlk Harfi. (Yayın Yılı). Eserin Adı (Varsa Cilt Numarası, Baskı Sayısı). Varsa DOI: DOI numarası/ Yoksa URL’si (Orijinal eser … tarihlidir)
Strachey, U. (Ed.). (1953). The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud (4. Cilt). http://books.google.com/books/ (Orijinal eser 1900 tarihlidir)

• Çevrimiçi akademik dergide yayımlanmış makale
Yazarın Soyismi, İsminin İlk Harfi. (Yayın Yılı). Makale Adı. Derginin Adı, Cilt Numarası(Varsa Sayısı), Makalenin Sayfa Numaraları. Varsa DOI: DOI numarası/ Yoksa URL’si
Akyürek, F. (2005). A Modal Proposal for Educational Television Programs. The Turkish Online Journal of Distance Education, 6(2), 55-64. http://tojde.anadolu.edu.tr/makale_goster

• Çevrimiçi gazetede/platformda yayımlanmış makale/haber/röportaj vb.
Yazarın Soyismi, İsminin İlk Harfi. (Yıl, Varsa Gün Varsa Ay). Makale/Haber/Röportaj Adı. Gazete/Platform Adı. URL’si. Erişim Tarihi: Gün (rakamla) Ay (yazıyla) Yıl (rakamla)
Özsezer, A. (2003, 12 Kasım). Emre Altun ve Resim. Sabah. http://www.sabah.com.tr/emre-altun-ve-resim/ Erişim Tarihi: 3 Mart 2015
Eğer yazar yoksa/belirtilmemişse;
Gazetenin/Platformun Adı. (Yıl, Varsa Gün Varsa Ay). Makale/Haber/Röportaj Adı. URL’si Erişim Tarihi: Gün (rakamla) Ay (yazıyla) Yıl (rakamla)
Kültür & Sanat Haber. (2003, Temmuz). Sedat Aşık ve Modern Sanat. http://www.ksh.com/sedat-asik-ve-modern-sanat Erişim Tarihi: 2 Nisan 2017

• Çevrimiçi/elektronik dergide yayımlanmış makale/haber/röportaj vb.
Yazarın Soyismi, İsminin İlk Harfi. (Yıl, Varsa Gün Varsa Ay). Makale/Haber/Röportaj Adı. Dergi Adı, Dergi İçin Varsa Cilt Numarası ve/ya Varsa Sayı Numarası. URL’si Erişim Tarihi: Gün (rakamla) Ay (yazıyla) Yıl (rakamla)
Alkara, B. (2009, Temmuz). Eklektik Sanat Tartışmaları ve Orta Doğu. Heykel Dergisi. http:// www.heykeldergi.org/eklektik&-&sanat-&/&tartismalari/&/-orta_56+dogu Erişim Tarihi: 1 Haziran 2018
Eğer yazar yoksa/belirtilmemişse;
Derginin Adı. (Yıl, Varsa Gün Varsa Ay). Makale/Haber/Röportaj Adı. URL’si/Sayfa Numaraları. Erişim Tarihi: Gün (rakamla) Ay (yazıyla) Yıl (rakamla)
Social Art (2003, Temmuz). Malinowski’ye İlişkin Düşünceler [E-dergi]. 85-102. Erişim Tarihi: 10 Mart 2005

• Çevrimiçi film/kitap eleştirisi
Yazarın Soyismi, İsminin İlk Harfi. (Yıl, Gün Ay). Eleştirinin Adı […’nın Filmi/Kitabı Eserin Adı’nın Eleştirisi]. Gazete/Dergi Adı. Dergi İçin Varsa Cilt Numarası. URL’si
Loach, K. (2004, 14 Kasım). All Film Students Should See This Woman’s Work [I. Bollain’in filmi Te Doy Mis Ojos/Gözlerimi de Al’ın Eleştirisi]. Guardian. http://www.guardian.co.uk /film/2004/nov/14

• Film
Yönetmenin Soyismi, İsminin İlk Harfi. (Yönetmen). (Yapım Yılı). Filmin Adı [Film]. Ülke: Stüdyo.
Huston, J. (Yönetmen). (1941). Malta Şahini [Film]. ABD: Warner.

• Müzik kayıtları
Bestecinin Soyismi, İsminin İlk Harfi. (Telif Tarihi). Parçanın Adı [-Eğer besteciden farklı ise- … tarafından kaydedilmiştir]. Albümün Adı [Kayıt Türü – kaset, cd, plak vs.]. Ülke: Stüdyo. (-Kayıt tarihi telif tarihinden farklı ise- Kayıt Tarihi)
Taupin, B. (1975). Someone Saved My Life Tonight [Elton John tarafından kaydedilmiştir]. Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy [CD]. İngiltere: Big Pig Music Limited.

• Televizyon dizisi bölümü
Senaristin Soyismi, İsminin İlk Harfi. (Senarist) & Yönetmenin Soyismi, İsminin İlk Harfi. (Yönetmen). (Yayın Yılı). Bölüm Adı [Televizyon Dizisi Bölümü]. Yapımcının İsminin İlk Harfi., Soyismi (Yapımcı), Dizinin Adı. Ülke: Stüdyo.
Egan, D. (Senarist) & Alexander, J. (Yönetmen). (2005). Failure to Communicate [Televizyon Dizisi Bölümü]. D. Shore (Yapımcı), House. ABD: Fox Broadcasting.

• Fotoğraf
Fotoğrafçının Soyismi, İsminin İlk Harfi. (Fotoğrafın Çekildiği Yıl). Fotoğrafın Başlığı [Fotoğraf]. Varsa Sergilendiği Yer, Şehir.
Adams, A. (1927). Monolith, the face of Half Dome, Yosemite National Park [Fotoğraf]. Art Institute, Chicago.


Makale şablonu için buraya tıklayınız

GENEL İLKELER

ARTS'ın editörü yayınlanan her metnin sorunsuz bir biçimde yayınlanmasından ya da reddedilip yazara iade edilmesinden sorumlu olup, bir metnin hakeme gönderilmesine ya da hakeme gönderilmeden reddedilmesine karar verebilir. Editör yayın süreciyle ilgili alınacak kararlarda editör kurulu ve danışma kurulu üyeleriyle istişarede bulunabilir.

Editör ve hakemler yayınlanma amacıyla dergiye yollanmış olan metinleri akademik değer ve ölçütlere göre dikkate alır ve kabul ya da reddederler. Bu süreçte her metin tarafsızca ele alınır, metinler yazarlarının ırk, din, dil etnik köken, cinsiyet, siyasal veya başka bir görüş, mülkiyet, kıdem, unvan, kurumsal ilişkiler veya herhangi başka bir ayrım gözetilmeksizin akademik ölçütlerle değerlendirmeye tabi tutulur. Çıkar çatışması içerebilecek durumlarda yazar, hakem, editör birbirine karşı sorumludur. Dergiye yollanan yazılarda, yayın sürecinde yer alan bileşenlerden birinin (yazar, hakem ya da editör), yayın sürecini (makale gönderimi, değerlendirme, editöryal kararlarla; yazar, hakem ve editörler arasındaki iletişim) olumsuz biçimde etkileyebilecek bir çıkar rekabeti içinde olması durumunda, bu çıkar çatışması belirtilmek durumundadır.

Dergi reklâm amacı ile dergide yayınlanan makaledeki ticari ürünlerin özellikleri ve açıklamaları konusunda hiçbir garanti vermemekte ve sorumluluk kabul etmemektedir. Eğer makalede doğrudan veya dolaylı ticarî bağlantı veya çalışma için maddi destek veren kurum mevcut ise yazarlar bu bağlantıyı beyan etmek ve aralarında hiçbir ticari ilişki bulunmadığını bildirmek zorundadır.

Editör ve editör yardımcıları dışında editör kurulu ve danışma kurul üyeleri yazarın kimliği konusunda bilgi sahibi değildir. Bu kişiler yazılarla ilgili üçüncü kişilere bilgi vermezler. Ancak gerekli görüldüğünde editör tarafından editör kurulu üyelerine bilgi verilebilir.

Dergi fikri mülkiyet hakları açısından korunmaktadır. Derginin okurları dergi materyalini referans vermek koşuluyla paylaşabilir; herhangi bir medyum ve formatta kopyalayabilir, yeniden dağıtabilir. Ancak ARTS: Artuklu Sanat ve Beşeri Bilimler Dergisi’nin materyalleri ticari amaçlarla kullanılamaz ya da diğer hak sahiplerinin lisansın izin verdiği ölçütlerde tasarruf hakkını sınırlayıcı yasal ya da teknolojik önlemlere konu edilemez.

Eğer makalede daha önce yayınlanmış alıntı, yazı, tablo, resim vs. mevcut ise makale yazarı, yayın hakkı sahibi ve yazarlarından yazılı izin almak ve bunu makalede belirtmek zorundadır. Gerekli izinlerin alınıp alınmadığından yazar(lar) sorumludur.

Makalelerin bilimsel ve etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır.

ARTS: Artuklu Sanat ve Beşeri Bilimler Dergisi yayınlanma ile birlikte açık erişimi sağlama politikasını benimsemiştir. Bu doğrultuda makale gönderme, değerlendirme, yayım ve erişim süreçleri için herhangi bir ücretlendirme politikası gütmemekte, tüm bu hizmetleri bedelsiz sağlamaktadır. HAKEM DEĞERLENDİRME SÜRECİ

ARTS: Artuklu Sanat ve Beşeri Bilimler Dergisi, hakem değerlendirmesine alınan tüm makalelerin değerlendirme sürecinde, yazar ve hakem kimliklerinin gizlendiği (yazar ve hakemin birbirinin ismini görmediği ve bilmediği) “iki taraflı kör hakemlik” yöntemini kullanmaktadır.

Editör, hakemlere gözden geçirme için gönderilen makalelerin, yazarların özel mülkü olduğunu ve bunun imtiyazlı bir iletişim olduğunu açıkça belirtir. Hakemler ve editör kurulu üyeleri topluma açık bir şekilde makaleleri tartışamazlar. Hakemler kişisel kullanım için makalelerin kopyalarını çıkaramaz ve editörün izni olmadan makaleleri başkasına veremezler. Yazarın ve editörün izni olmadan hakemlerin gözden geçirmeleri basılamaz ve açıklanamaz. Hakemlerin kimliğinin gizli kalmasına özen gösterilmelidir. Bazı durumlarda editörün kararıyla, ilgili hakemlerin makaleye ait yorumları aynı makaleyi yorumlayan diğer hakemlere gönderilerek hakemlerin bu süreçte aydınlatılması sağlanabilir.

Gönderilen her makale öncelikle olarak editör(ler) tarafından değerlendirilir. Bu aşamada, derginin amaç ve kapsamı içerisine girmeyen, Türkçe, İngilizce, Almanca ve Fransızca olarak dil ve anlatım kuralları açısından yeterli görülmeyen, bilimsel açıdan kritik bilgi hataları içeren, özgün değeri bulunmayan ve derginin yayın politikalarını karşılamayan çalışmalar editör tarafından reddedilir. Reddedilen yazılar (küçük değişikliklerle ya da sadece adı değiştirilerek) yeniden ARTS: Artuklu Sanat ve Beşeri Bilimler Dergisi’ne yollanamazlar. Editör bir makaleyi hakeme göndermeden önce yazara önerilerde bulunup, düzeltme isteyebilir. Uygun bulunan çalışmalar ise değerlendirme için alanında uzman iki hakeme gönderilir. Hakemler, değerlendirmelerini DergiPark üzerinden kendilerine iletilen form üzerinden yapar. İki hakemden birinden olumsuz değerlendirme alan yazılar ise üçüncü bir hakeme yollanır. 3 hakemden 2’sinden olumlu onay alan makale yayınlanır, olumsuz durumda ise yazı reddedilmiş sayılır ve yayın sürecinden çıkarılır. Hakemlerin kendilerine yollanan yazıları 15 gün içerisinde değerlendirmeleri gerekir. Hakemler bir çalışmanın düzeltmelerini inceleyerek uygunluğuna karar verebilecekleri gibi gerekliyse birden çok defa düzeltme de talep edebilir. Yazılar hakemlere yollanırken uzmanlık ve ilgi alanları dikkate alınır, bu bakımdan yazının yazarının unvanı ve bu unvanın yarattığı hiyerarşi dergi yayın politikası açısından önemli değildir.

ARTS: Artuklu Sanat ve Beşeri Bilimler Dergisi, dergiye gönderilen tüm makalelerin, yayın sürecinin bağımsız ve tarafsız bir şekilde tamamlamasının temin edilmesi konusundaki uluslararası etik kuralları gereği sorumluluğunun bilincindedir. Yazar ve hakemler arasında bir makalenin başvurusu veya değerlendirmesi ile ilişkili herhangi bir çıkar çatışması varsa bu durumun editöre bildirilmesi gerekir.

Dergiyi yollanan makaleler için yazılımlar aracılığıyla intihal denetimi yapılır. Her çalışmanın yazılım aracılığıyla ortaya çıkan eşleşmeleri derinlemesine incelenerek gönderme ve atıfı doğru olan eşleşmeler ayıklanır. Ayıklama sonucunda kalan eşleşmeler incelenerek hatalar tespit edilir ve editör kurulu için raporlaştırılır. Editör kurulu her çalışmanın intihal denetim raporu ışığında çalışma hakkında nihai kararını verir. Raporda yer alan hataların yazarlar tarafından düzeltilmesi istenebilir veya çalışma yazarlara iade edilebilir.ETİK KURALLAR VE SORUMLULUKLAR

ARTS: Artuklu Sanat ve Beşeri Bilimler Dergisi; Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi’nin yanı sıra, Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors ile COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors temelinde etik görev ve sorumlulukları yerine getirmeyi taahhüt eder; yazar ve hakemlerin de bu çerçevede davranmasını bekler.


Yazarların Etik Sorumlulukları

ARTS: Artuklu Sanat ve Beşeri Bilimler Dergisi’ne çalışma gönderen yazar(lar)ın aşağıdaki etik sorumluluklara uyması beklenmektedir:
■ Yazar(lar)ın gönderdikleri çalışmaların özgün olması beklenmektedir. Yazar(lar)ın başka çalışmalardan yararlanmaları veya başka çalışmaları kullanmaları durumunda eksiksiz ve doğru bir biçimde atıfta bulunmaları ve/veya alıntı yapmaları gerekmektedir.
■ Çalışmanın oluşturulmasında içeriğe entelektüel açıdan katkı sağlamayan kişiler, yazar olarak belirtilmemelidir.
■ Yayınlanmak üzere gönderilen tüm çalışmaların varsa çıkar çatışması teşkil edebilecek durumları ve ilişkileri açıklanmalıdır.
■ Yazar(lar)dan değerlendirme süreçleri çerçevesinde makalelerine ilişkin ham veri talep edilebilir, böyle bir durumda yazar(lar) beklenen veri ve bilgileri editör kurulu ve bilim kuruluna sunmaya hazır olmalıdır.
■ Yazar(lar) kullanılan verilerin kullanım haklarına, araştırma/analizlerle ilgili gerekli izinlere sahip olmak durumundadırlar veya çalışmalarında insan ve hayvan haklarının korunmasını sağlamakla yükümlüdür. Çalışmalarda kullanılan deneklere ilişkin etik kurul onayı, deneysel araştırmalara ilişkin izinlerin olmadığı durumlarda, çalışmanın reddedilebileceğini kabul etmiş sayılırlar.
■ Yazar(lar)ın yayınlanmış, erken görünüm veya değerlendirme aşamasındaki çalışmasıyla ilgili bir yanlış ya da hatayı fark etmesi durumunda, dergi editörünü veya yayıncıyı bilgilendirme, düzeltme veya geri çekme işlemlerinde editörle işbirliği yapma yükümlülüğü bulunmaktadır.
■ Yazarlar çalışmalarını aynı anda birden fazla derginin başvuru sürecinde bulunduramaz. Her bir başvuru önceki başvurunun tamamlanmasını takiben başlatılabilir. Başka bir dergide yayınlanmış çalışma ARTS: Artuklu Sanat ve Beşeri Bilimler Dergisi’ne gönderilemez.
■ Değerlendirme süreci başlamış bir çalışmanın yazar sorumluluklarının değiştirilmesi (yazar ekleme, yazar sırası değiştirme, yazar çıkartma gibi) teklif edilemez.
■ Toplantı, sempozyum veya kongre gibi akademik niteliği haiz etkinliklerde bildiri olarak sunulmuş ancak basılmamış çalışmalardan ve ayrıca lisansüstü tezlerden üretilmiş çalışmalar, bilimsel araştırmanın temel formatına uygun olarak hazırlanmış olması kaydıyla değerlendirmeye kabul edilir.


Hakemlerin Etik Sorumlulukları

ARTS: Artuklu Sanat ve Beşeri Bilimler Dergisi’ne başvuran tüm makalelerin değerlendirme süreci, “iki taraflı kör hakemlik” yöntemi ile yürütülür. Hakemler yazarlar ile doğrudan iletişime geçemez, değerlendirme ve yorumlar dergi yönetim sistemi aracılığıyla iletilir. Bu süreçte değerlendirme formları ve tam metinler üzerindeki hakem yorumları editör aracılığıyla yazar(lar)a iletilir. Bu çerçevede ARTS: Artuklu Sanat ve Beşeri Bilimler Dergisi için çalışma değerlendiren hakemlerin aşağıdaki etik sorumluluklara sahip olması beklenmektedir:
■ Sadece uzmanlık alanı ile ilgili makaleleri değerlendirmeyi kabul etmelidir.
■ Tarafsızlık ve gizlilik içerisinde değerlendirme yapmalıdır.
■ Değerlendirme sürecinde çıkar çatışması ile karşı karşıya olduğunu düşünürse, çalışmayı incelemeyi kabul etmemeli ve dergi editörünü bilgilendirmelidir.
■ Gizlilik ilkesi gereği inceledikleri çalışmaları değerlendirme sürecinden sonra imha etmelidir. İnceledikleri çalışmaların sadece nihai versiyonlarını ancak yayınlandıktan sonra kullanabilir.
■ Değerlendirmeyi nesnel bir şekilde sadece çalışmanın içeriği ile ilgili olarak yapmalıdır. Milliyet, cinsiyet, dini inançlar, siyasal inançlar ve ticari kaygıların değerlendirmeye etki etmesine izin vermemelidir.
■ Değerlendirmeyi yapıcı ve nazik bir dille yapmalıdır. Düşmanlık, iftira ve hakaret içeren aşağılayıcı kişisel yorumlar yapmamalıdır.
■ Değerlendirmeyi kabul ettikleri çalışmayı zamanında ve yukarıdaki etik sorumluluklarda gerçekleştirmelidir.
■ Gerekli gördükleri durumda değerlendirme sürecinde editörle görüş alışverişinde bulunabilirler.


Editörlerin Etik Görev ve Sorumlulukları

ARTS: Artuklu Sanat ve Beşeri Bilimler Dergisi editör ve editör yardımcıları, açık erişim olarak Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan “COPE Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors” ve “COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors” rehberleri temelinde aşağıdaki etik görev ve sorumluluklara sahip olmalıdır.


Editörlerin Genel Görev ve Sorumlulukları
Editörler, ARTS: Artuklu Sanat ve Beşeri Bilimler Dergisi’nde yayınlanan her yayından sorumludur. Bu sorumluluk bağlamında editörler, aşağıdaki yükümlülükleri taşımaktadır:
■ Okuyucuların ve yazarların bilgi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çaba sarfetmeli, bu kapsamda yazar, hakem veya okuyuculardan gelen şikayetleri dikkatlice inceleyerek aydınlatıcı ve açıklayıcı bir şekilde yanıt vermekle yükümlüdür.
■ Sürekli olarak derginin gelişimini sağlama,
■ Dergide yayınlanan çalışmaların kalitesini geliştirmeye yönelik süreçleri yürütme,
■ Düşünce özgürlüğünü destekleme,
■ Akademik açıdan bütünlüğü sağlama,
■ Fikri mülkiyet hakları ve etik standartlardan taviz vermeden iş süreçlerini devam ettirme,
■ Düzeltme, açıklama gerektiren konularda yayın açısından açıklık ve şeffaflık gösterme, gerekli gördüğünde editör kurulunu bilgilendirme,
■ Editörler; dergi yayın politikasında yer alan “iki taraflı kör hakemlik” yöntemini uygulamakla yükümlüdür. Bu bağlamda editörler her çalışmanın adil, tarafsız ve zamanında değerlendirme sürecinin tamamlanmasını sağlar.

Editör ve Yazar İlişkisi
■ Editörler, çalışmaların önemi, özgün değeri, geçerliliği, anlatımın açıklığı ve derginin amaç ve hedeflerine dayanarak olumlu ya da olumsuz karar vermelidir.
■ Yayın kapsamına uygun olan çalışmaların ciddi problemi olmadığı sürece ön değerlendirme aşamasına almalıdır.
■ Editörler, çalışma ile ilgili ciddi bir sorun olmadıkça, olumlu yöndeki hakem önerilerini göz ardı etmemelidir.
■ Yeni editörler, çalışmalara yönelik olarak önceki editör(ler) tarafından verilen kararları ciddi bir sorun olmadıkça değiştirmemelidir.
■ Yazarlara açıklayıcı ve bilgilendirici şekilde bildirim ve dönüş sağlanmalıdır.
■ Editör, yazar, hakem ve okuyucuların bireysel verilerini korumaktan sorumludur.
■ Editör, dergide yayınlanan eserlere ilişkin ikna edici eleştirileri dikkate almalı ve bu eleştirilere yönelik yapıcı bir tutum sergilemelidir. Eleştirilen çalışmaların yazar(lar)ına cevap hakkı tanımalıdır.
■ Editöryal süreç yazının yayınlanmasına kadar sürer, hakemlerin düzeltme önerilerinin dışında da editör yazarlardan son aşamaya kadar düzeltme talep edebilir.

Editör ve Hakem İlişkisi
Editörlerin hakemlere karşı görev ve sorumlulukları aşağıdaki şekildedir:
■ Hakemleri çalışmanın konusuna uygun olarak belirlemelidir.
■ Hakemlerin değerlendirme aşamasında ihtiyaç duyacakları bilgi ve rehberleri sağlamakla yükümlüdür.
■ Yazarlar ve hakemler arasından çıkar çatışması olup olmadığını gözetmek durumundadır.
■ Kör hakemlik bağlamında hakemlerin kimlik bilgilerini gizli tutmalıdır.
■ Hakemleri tarafsız, bilimsel ve nesnel bir dille çalışmayı değerlendirmeleri için teşvik etmelidir.
■ Hakemleri zamanında dönüş ve performans gibi ölçütlerle değerlendirmelidir.
■ Hakemlerin performansını artırıcı uygulama ve politikalar belirlemelidir.
■ Hakem havuzunun dinamik şekilde güncellenmesi konusunda gerekli adımları atmalıdır.
■ Nezaketsiz ve bilimsel olmayan değerlendirmeleri engellemelidir.
■ Hakem havuzunun geniş bir yelpazeden oluşması için adımlar atmalıdır.
■ Çalışmalarda yer alan hata, tutarsızlık ya da yanlış yönlendirme içeren yargıların hızlı bir şekilde düzeltilmesini sağlamalıdır.

Editör ve Editör Kurulu İlişkisi
Editörler, editör kurulu üyelerini yayın politikaları hakkında bilgilendirmeli ve gelişmelerden haberdar etmelidir. Yeni editör kurulu üyelerini yayın politikaları konusunda eğitmeli, ihtiyaç duydukları bilgileri sağlamalıdır.
Ayrıca editörler;
■ Editör kurulu üyelerinin çalışmaları tarafsız ve bağımsız olarak değerlendirmelerini sağlamalıdır.
■ Yeni editör kurulu üyelerini, katkı sağlayabilir ve uygun nitelikte belirlemelidir.
■ Editör kurulu üyelerinin uzmanlık alanına uygun çalışmaları değerlendirme için göndermelidir.
■ Editör kurulu ile düzenli olarak etkileşim içerisinde olmalıdır.
■ Editör kurulu ile belirli aralıklarla yayın politikalarının ve derginin gelişimi için toplantılar düzenlemelidir.
■ Özel Sayı ve dosya konuları editörler tarafından belirlenir.

ARTS: Artuklu Sanat ve Beşeri Bilimler Dergisi yayınlanma ile birlikte açık erişimi sağlama politikasını benimsemiştir. Bu doğrultuda makale gönderme, değerlendirme, yayım ve erişim süreçleri için herhangi bir ücretlendirme politikası gütmemekte, tüm bu hizmetleri bedelsiz sağlamaktadır.

ARTS, CC BY-NC 4.0 ile lisanslanmaktadır cc.svg?ref=chooser-v1by.svg?ref=chooser-v1nc.svg?ref=chooser-v1