Yazım Kuralları

1. ARTS: Artuklu Sanat ve Beşeri Bilimler Dergisi'nde Türkçe ve İngilizce yazılmış akademik çalışmalar kabul edilir. Her sayıda editörlerin ya da editör kurulunun belirlediği ya da seçtiği çeviri çalışmalar da bulunabilir. Ayrıca 1500-3500 kelimelik eser eleştirileri, kitap tanıtımları ya da toplantı/galeri/sergi/festival değerlendirmeleri, görüşme gibi yazılar da yer alabilir. Makaleler, referanslar dâhil 3500-8500 kelime arasında olmalıdır. Açıklayıcı notlar, metnin içinde numaralandırılıp, ilgili sayfanın altına dipnot olarak yerleştirilmelidir.

2. Her çalışmada 100-150 kelimelik Türkçe ve İngilizce Öz/Abstract (en az üç en fazla beş adet ve özel isimler de dahil küçük harflerle yazılmış anahtar sözcükle birlikte) yer almalıdır. Türkçe hazırlanmış çalışmaların sonunda 600-750 kelimelik Extended Abstract eklenmelidir. Çalışmalar, Word tabanlı kelime işlemcide (.docx uzantılı) kaydedilmelidir.

3. Yazarlar; çalışmalarını, değerlendirilmesi talebiyle göndermeden önce, belirli biçimsel ve bibliyografik kurallara uygun hale getirmelidir. 

4. Editörler tarafından yapılan ön inceleme sonucunda aksi bir durumla karşılaşılması durumunda çalışma yazarlara iade edilir. Ayrıca hakem değerlendirmesi ve editör kararı neticesinde revizyon istenen çalışmalar da yazarlara geri gönderilir. Bu durumlarda yazarların editör tarafından yapılan tespitler doğrultusunda gerekli düzeltmeleri yaparak çalışmalarını yeniden göndermesi gerekmektedir. Talep edilen düzeltmeleri, editöryal planlamalar dahilinde aksi belirtilmedikçe, on beş (15) gün içerisinde göndermeyen yazarların çalışmaları reddedilir.

5. Yazarların akademik çalışmalarını etik kurallara uygun şekilde hazırlaması ve dergimize benzerlik (intihal analiz) programlarından geçirerek göndermesi gerekmektedir.

6. Yazarlar, "makale gönder" adımlarını takip ederken kendi isimlerini eksiksiz yazmalı, unvanlarının DergiPark sisteminde güncel olduğuna dikkat etmeli, çalışmalarının başlıklarını başlıkta yer alan kelimelerin yalnızca ilk harfleri büyük olacak şekilde yazmalı, çalışmalarının Türkçe başlık ve özetine ek olarak İngilizce ve/veya diğer dillerde yazılmış başlık ve özetlerini de mutlaka eklemeli, anahtar kelimelerin içinde özel isim geçse dahi kesinkes küçük harfle yazılması gerektiği kaidesine dikkat etmelidir.

7. Hakem süreci tamamlanan çalışmaların yazarlarının, çalışmalarının dergimizde yayınlanmasına izin verdiğine ilişkin ilgili belgeleri doldurması, imzalaması ve taratıp DergiPark sistemine yüklemesi gerekmektedir. Editör Kurulu tarafından yayınlanması uygun bulunan çalışmaların telif hakkı yazarlara aittir.

8. Dergimizde APA 7 atıf sistemi kullanılmaktadır. (Atıf ve kaynakça yazım kuralları için tıklayınız).

Makale şablonu için buraya tıklayınız.

Yazarların Görev ve Sorumlulukları

Yazarlık ve Katkıda Bulunma
Yazarlık, çalışmanın konseptine, tasarımına, yürütülmesine veya yorumlanmasına önemli katkılarda bulunanlarla sınırlı olmalıdır. Önemli katkılarda bulunanların tümü ortak yazarlar olarak listelenmelidir. Çalışmaya örneğin dil düzenlemesi gibi çok az katkıda bulunanlar varsa bunların teşekkür bölümünde belirtilmeleri gerekir. Sorumlu yazar, tüm ortak yazarların makalenin son halini görüp onayladığından ve yayınlanmak üzere sunulmasını kabul ettiğinden emin olmalıdır. Yazarların, makalelerini göndermeden önce yazarların listesini ve sırasını dikkatlice gözden geçirmeleri ve orijinal gönderim sırasında kesin yazar listesini sağlamaları beklenir. Editör yalnızca istisnai durumlarda makale gönderildikten sonra yazarların eklenmesini, silinmesini veya yeniden düzenlenmesini dikkate alacaktır. Tüm yazarlar bu tür herhangi bir ekleme, çıkarma veya yeniden düzenlemeyi kabul etmelidir. Yazarlar eser için ortak sorumluluk alırlar.

Yazar Değişikliği Talepleri
Yazar listesindeki yazar isimlerinin eklenmesi, silinmesi veya yeniden düzenlenmesi ancak makale kabul edilmeden önce ve ancak dergi Editörü tarafından onaylandığı takdirde yapılabilir.
Böyle bir değişikliği talebi olursa Editör, sorumlu yazardan (a) yazar listesindeki değişikliğin nedeni ve (b) tüm yazarlardan eklemeyi kabul ettiklerine dair yazılı onay (e-posta), talep eder. Editör, yalnızca istisnai durumlarda, makale kabul edildikten sonra yazarların eklenmesini, silinmesini veya yeniden düzenlenmesini dikkate alacaktır.

Makale Yazımı
Orijinal araştırma makalesi kaleme alanlar, konuyu özgün bir şekilde ve nesnel bir tartışma ile ele almalıdır. Makale, başkalarının çalışmayı tekrarlamasına izin vermek için yeterli ayrıntı ve referansları içermelidir. Hileli veya bilerek yanlış beyanlar etik dışı davranış teşkil eder ve kabul edilemez.

Özgünlük
Yazar makalenin orijinal olduğu, daha önce başka bir yerde yayınlanmadığı ve başka bir yerde, başka bir dilde yayınlanmak üzere değerlendirmede olmadığı konusunda teminat sağlamalıdır.

Orijinal Kaynak Kullanımı ve Atıf Yapma
Yazarlar, tamamen özgün eserler yazdıklarından ve başkalarının eserlerini veya sözlerini kullanmışlarsa, bunun uygun şekilde alıntılandığından emin olmalıdır. Üçüncü taraflarla konuşma, yazışma veya tartışmalarda olduğu gibi özel olarak elde edilen bilgiler, kaynağın açık ve yazılı izni olmadan kullanılmamalıdır.

Veri Erişimi ve Muhafazası
Yazarlardan, editör incelemesi için makalelerini destekleyen araştırma verilerini sağlamaları ve/veya derginin açık veri gereksinimlerine uymaları istenebilir. Yazarlar, mümkünse, bu tür verilere kamu erişimi sağlamaya ve bu tür verileri yayınlandıktan sonra makul bir süre boyunca saklamaya hazır olmalıdır. Dergimiz, araştırma verilerinin TUBITAK'ın Aperta Portalı'na yüklenmesini tavsiye etmektedir.

Çoklu ve Eşzamanlı Yayın
Bir yazar aynı araştırmayı içeren makalesini birden fazla dergisinde yayımlamamalıdır. Aynı makalenin aynı anda birden fazla dergiye gönderilmesi etik dışı davranıştır. Bir yazar, özet şeklinde yayınlanmış olması dışında, daha önce yayınlanmış bir makaleyi başka bir dergide değerlendirilmek üzere sunmamalıdır.

Anket ve Mülakata Dayanan Çalışmaların Yayını
Etik kurul izni gerektiren, tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için (etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir. Etik kurul izni gerektiren araştırmalarda, izinle ilgili bilgilere (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde, ayrıca makalenin ilk/son sayfalarından birinde; olgu sunumlarında, bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına dair bilgiye makalede yer verilmelidir.

Çıkar Çatışması
Kişinin yaptığı işte çelişkiye düşmesine yol açacak, objektifliğini önemli oranda bozabilecek veya herhangi bir kişi ya da kuruluş lehine adil olmayan avantaj sağlayabilecek herhangi finansal ya da diğer tür çıkarlardır. Araştırmanın yürütülmesi ve makalenin hazırlanması sürecinde alınan tüm mali destek kaynakları ve sponsorların çalışmadaki rolü açıklanmalıdır. Finansman kaynağı yoksa bu da belirtilmelidir. Açıklanması gereken olası çıkar çatışması örnekleri arasında danışmanlıklar, maaş alımı, hibeler yer alır. Potansiyel çıkar çatışmaları mümkün olan en erken aşamada açıklanmalıdır.

Hata Bildirimi
Bir yazar yayınlanmış çalışmasında önemli bir hata veya yanlışlık fark ettiğinde, derhal dergiye bildirimde bulunmalıdır. Editör tarafından gerekli görüldüğü takdirde makaleyi geri çekmek veya düzeltmek için işbirliği yapmak da yazarın yükümlülüğüdür. Editör veya yayıncı, yayınlanan bir çalışmanın hata içerdiğini üçüncü bir şahıstan öğrenirse, editöre bilgi vermek de dahil olmak üzere editörle işbirliği yapmak yazarın yükümlülüğüdür.

Görüntü Bütünlüğü
Bir görüntüde belirli bir özelliği geliştirmek, karartmak, taşımak, kaldırmak veya eklemek kabul edilemez. Yazarlar, dergi tarafından uygulanan grafik görseller için belirlenen politikaya uymalıdır.

Son Güncelleme Zamanı: 10.06.2024 22:08:44

ARTS, CC BY-NC 4.0 ile lisanslanmaktadır cc.svg?ref=chooser-v1by.svg?ref=chooser-v1nc.svg?ref=chooser-v1