Research Article
BibTex RIS Cite

Müzik Öğrencilerinin Çalgı Çalışma Süreçlerinde Pomodoro Tekniği Kullanımına Yönelik Görüşleri

Year 2021, Issue: 6, 413 - 446, 16.09.2021
https://doi.org/10.46372/arts.969224

Abstract

Çalgı çalmada başarı, bireysel çalgı çalışma süreci ile doğrudan bağlantılıdır. Bu sürecin planlanmasında etkili zaman kullanımına yönelik geliştirilmiş tekniklerin kullanımının çalgı çalışma sürecinin daha verimli geçirilmesine olanak tanıyacağı düşünülmektedir. Araştırmada etkili zaman kullanımına yönelik geliştirilmiş Pomodoro tekniğinin çalgı çalışma sürecine etkilerinin çalışma grubu görüşleri doğrultusunda belirlenmesi amaçlanmıştır. Eğitim alanında yapılmış bu araştırmada müzik eğitimi ana bilim dalı müzik öğrencilerinden oluşturulmuş 10 kişilik çalışma grubu 5 hafta süre ile günlük çalgı çalışma süreçlerini Pomodoro tekniği ile planlayıp, uygulamışlardır. Çalışma grubu ile süreç öncesi, süreç ortası ve süreç sonrası üç görüşme yapılarak teknik ve tekniğin çalgı çalışma sürecinde kullanımına yönelik görüşleri belirlenmiştir. Araştırma ile çalışma grubunu oluşturan müzik öğrencilerinin Pomodoro tekniği kullanarak çalgı çalışma süreçlerini özellikle daha planlı, verimli ve etkili kılabilecekleri düşüncesinde olduğu sonucuna varılmıştır. Gerçekleştirilen araştırma ile müzik öğrencilerinin çoğunlukla yaşadıkları odaklanma ve motivasyon sorunlarının üstesinden zamanı etkili kullanmaya yönelik geliştirilmiş teknikleri çalışma süreçlerine adapte etmeleriyle ortadan kaldırabilecekleri ön görülmektedir.

References

 • Araújo, M. V. (2016). Measuring self-regulated practice behaviours in highly skilled musicians. Psychology of Music, 44(2), 278-292. DOI: 10.1177/0305735614567554
 • Albayrak, C. ve Bulut, D . (2021). Güzel sanatlar lisesi viyolonsel öğrencilerinin bireysel çalgı çalışma alışkanlık düzeylerinin karşılaştırılması . Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi , 9(26), 159-179. DOI: 10.33692/avrasyad.895640
 • Almalki, K., Alharbi, O., Al-Ahmadi, W. ve Aljohani, M. (2020, Temmuz). Anti-procrastination Online Tool for Graduate Students Based on the Pomodoro Technique. International Conference on Human-Computer Interaction (s. 133-144). Springer, Cham. https://www.researchgate.net/publication/342836696_Anti-procrastination_Online_Tool_for_Graduate_Students_Based_on_the_Pomodoro_Technique. Erişim Tarihi: 30 Aralık 2020.
 • Balcı, A. (2015). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem, Teknik ve İlkeler (11. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Başkale, H. (2016). Nitel araştırmalarda geçerlik, güvenirlik ve örneklem büyüklüğünün belirlenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 9(1), 23-28. https://dergipark.org.tr/tr/pub/deuhfed/issue/46796/586804. Erişim Tarihi: 31 Aralık 2020.
 • Bekereci, Ü., Yazıcı, M. ve Hamzaoğlu, E. (2020). Pareto Analizi Tekniğiyle Belirlenen Parametrelerin Öğretim Sürecinde Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 51(51), 199–219. DOI:10.15285/maruaebd.541606
 • Bonneville-Roussy, A. ve Bouffard, T. (2015). When quantity is not enough: disentangling the roles of practice time, self-regulation and deliberate practice in musical achievement. Psychology of Music, 43(5), 686-704. DOI:10.1177/0305735614534910
 • Byo, J. L. ve Cassidy, J. W. (2008). An exploratory study of time use in the practice of music majors: self-report and observation analysis. Update: Applications of Research in Music Education, 27(1), 33-40. DOI:10.1177/8755123308322272
 • Cerit, E. (2010). Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Bireysel Piyano Çalışma Yöntemleri ile Bazı Değişkenler Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi. [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Cirillo, F. (2007). La Technique Pomodoro. Virgin Digital. California: Random House.
 • Cirillo, F. (2009). The Pomodoro Technique. San Francisco: Lulu.com.
 • Cirillo, F. (2018) Pomodoro Tekniği. (Çev. Özlem Tezer), (2. baskı). Ankara: Buzdağı.
 • Creswell, J.W. ve Clark, W.L.P (2020). Karma Araştırma Yöntemleri, Tasarımı ve Yürütülmesi. (Çev. Yüksel Dede, Selçuk Beşir Demir, 4. Edisyon) Ankara: Anı.
 • Drake, C. ve Palmer, C. (2000). Skill acquisition in music performance: relations between planning and temporal control. Cognition, 74(1), 1-32. DOI:10.1016/S0010-0277(99)00061-X
 • Ericsson, K. A. ve Charness, N. (1994). Expert performance: ıts structure and acquisition. American Psychologist, 49(8), 725. DOI:10.1037/0003-066X.49.8.725
 • Ericsson, K. A., Krampe, R. T. ve Tesch-Römer, C. (1993). The role of deliberate practice in the acquisition of expert performance. Psychological Review, 100(3), 363-406. DOI: 10.1037/0033-295X.100.3.3633
 • Fenmen, M. (1997). Müzikçinin El Kitabı. Ahmet Say (Ed.). Ankara: Müzik Ansiklopedisi.
 • Glesne, C. (2020) Nitel Araştırmaya Giriş (Çev. Ali Ersoy ve Pelin Yalçınoğlu), (6. Baskı). Ankara: Anı.
 • Gobbo, F. ve Vaccari, M. (2008). The Pomodoro Technique For Sustainable Pace İn Extreme Programming Teams. Lecture Notes in Business Information Processing, 9 LNBIP, 180–184. DOI: 10.1007/978-3-540-68255-4_17
 • Guerrero, A. L. (2008). Self-regulation strategies used by student musicians during music practice. Music Education Research, 10(1), 91-106. DOI: 10.1080/14613800701871439
 • Hallam, S. (2020). The Development Of Performance Planning Strategies İn Musicians. Proceedings of the Sixth İnternational Conference on Music Perception and Cognition, 592-601.
 • Holland, S. (2017, July, 01). In e-musicmaestro. https://www.e-musicmaestro.com/blog/8/music-practice-how-long-how-often. Erişim Tarihi: 25 Nisan 2021.
 • Hultberg, C. (2007). Practitioners and researchers in cooperation method development for qualitative practice-related studies. Music Education Research, 7(2), 211-224. DOI: 10.1080/14613800500169449
 • Jørgensen, H. (2002). Instrumental performance expertise and amount of practice among ınstrumental students in a conservatoire. Music Education Research, 4(1), 105–119. DOI: 10.1080/14613800220119804
 • Karasar, N. (1999). Bilimsel Araştırma Yöntemi (9. Baskı). Ankara: Nobel.
 • McPherson, G. E. ve Renwick, J. M. (2001). A Longitudinal Study of Self-Regulation in Children's Musical Practice. Music Education Research, 3(2), 169-186. DOI: 10.1080/14613800120089232
 • Moray, E. (2003). Üniversite Müzik Öğrencilerinin Çalgı Çalışma Tutum ve Alışkanlıklarının İncelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi) Marmara Üniversitesi, Eğitim bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Noteberg, S. (2009). Pomodoro Technique İllustrated: The Easy Way To Do More İn Less Time. Texas: Pragmatic Bookshelf.
 • Nielsen, S. G. (2004). Strategies and self-efficacy beliefs in instrumental and vocal individual practice: a study of students in higher music education. Psychology of Music, 32(4), 418–431. DOI:10.1177/0305735604046099
 • Özçelik Herdem, D. (2018). Çalgı eğitiminde zamanı etkin ve verimli kullanma ile akademik başarı arasındaki ilişki ve bir teknik öneri. Gazi üniversitesi eğitim fakültesi örneği. Electronic Turkish Studies, 13(26), 941-952. DOI: 10.7827/TurkishStudies.14525
 • Özmenteş, S. (2013a). Çalgı eğitimi alan lisans öğrencilerinin kullandıkları çalışma taktikleri. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26(2), 439-453.
 • Özmenteş, S. (2013b). Çalgı eğitiminde öğrenci motivasyonu ve performans. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi. 2(2), 320-331.
 • Parasız, G. ve Gülüm, O. (2007). Öğrencilerin haftalık keman çalışma alışkanlıklarının incelenmesi. İdil Sanat ve Dil Dergisi, 6(31), 1045-1075. DOI: 10.7816/idil-06-31-11
 • Priyanga, E. A. I., De Silva, B. P., Jayarathna, H. P., Karunarathne, K. R. ve Perera, R. M. (2019). Concentration Device for Increasing Productivity Through the Improvement of Pomodoro Technique Using Colour Psychology. International Research Conference of UWU-2019. Uva Wellessa University, Sri Lanka. http://www.erepo.lib.uwu.ac.lk/handle/123456789/42. Erişim Tarihi: 21 Haziran 2021.
 • Schatt, M. D. (2011). If I have time’: junior high school instrumentalists’ attitudes regarding practice. Visions of Research in Music Education, 19, 1938-2065.
 • Schneiter, C. R., Haimes, Y. Y., Li, D. ve Lambert, J. H. (1996). Capacity reliability of water distribution networks and optimum rehabilitation decision making. Water Resources Research, 32(7), 2271-2278.
 • Swan, K., Danner, A., Hawkins, M., Grant, S. G. ve Lee, J. (2020). Zooming Inquiry: online teaching with the pomodoro technique. Social Education, 84(4), 229–235. https://www.ingentaconnect.com/contentone/ncss/se/2020/00000084/00000004/art00009. Erişim Tarihi: 31 Aralık 2020.
 • Şentürk, G. C., Kapçak, Ş. ve Işıksungur, B. K. (2018). Müzik öğretmeni adaylarının bireysel çalgı çalışma alışkanlıklarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 1232-1255. DOI: 10.23891/efdyyu.2018.103

Opinions of Music Students on the Use of Pomodoro Technique in Instrument Study Processes

Year 2021, Issue: 6, 413 - 446, 16.09.2021
https://doi.org/10.46372/arts.969224

Abstract

Success in playing an instrument is directly related to the individual instrument study process. It is thought that the use of techniques developed for effective time use in the planning of this process will allow the instrument study process to be spent more efficiently. In the research, it was aimed to determine the effects of the Pomodoro technique, which was developed for effective use of time, on the instrument study process in line with the views of the participants. In this research conducted in the field of education, a study group of 10 people, consisting of music students from the music education department, planned and implemented the daily instrument study processes with the Pomodoro technique for 5 weeks. Three interviews were held with the participants before, during and after the process, and their views on the Pomodoro technique and its use in the instrument study process were determined. With the research, it was concluded that the music students who formed the study group thought that they could make the instrument study processes more planned, efficient and effective by using the Pomodoro technique. With the conducted research, it is predicted that music students can overcome the focus and motivation problems they mostly experience by adapting the techniques developed for effective use of time into their working processes.

References

 • Araújo, M. V. (2016). Measuring self-regulated practice behaviours in highly skilled musicians. Psychology of Music, 44(2), 278-292. DOI: 10.1177/0305735614567554
 • Albayrak, C. ve Bulut, D . (2021). Güzel sanatlar lisesi viyolonsel öğrencilerinin bireysel çalgı çalışma alışkanlık düzeylerinin karşılaştırılması . Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi , 9(26), 159-179. DOI: 10.33692/avrasyad.895640
 • Almalki, K., Alharbi, O., Al-Ahmadi, W. ve Aljohani, M. (2020, Temmuz). Anti-procrastination Online Tool for Graduate Students Based on the Pomodoro Technique. International Conference on Human-Computer Interaction (s. 133-144). Springer, Cham. https://www.researchgate.net/publication/342836696_Anti-procrastination_Online_Tool_for_Graduate_Students_Based_on_the_Pomodoro_Technique. Erişim Tarihi: 30 Aralık 2020.
 • Balcı, A. (2015). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem, Teknik ve İlkeler (11. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Başkale, H. (2016). Nitel araştırmalarda geçerlik, güvenirlik ve örneklem büyüklüğünün belirlenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 9(1), 23-28. https://dergipark.org.tr/tr/pub/deuhfed/issue/46796/586804. Erişim Tarihi: 31 Aralık 2020.
 • Bekereci, Ü., Yazıcı, M. ve Hamzaoğlu, E. (2020). Pareto Analizi Tekniğiyle Belirlenen Parametrelerin Öğretim Sürecinde Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 51(51), 199–219. DOI:10.15285/maruaebd.541606
 • Bonneville-Roussy, A. ve Bouffard, T. (2015). When quantity is not enough: disentangling the roles of practice time, self-regulation and deliberate practice in musical achievement. Psychology of Music, 43(5), 686-704. DOI:10.1177/0305735614534910
 • Byo, J. L. ve Cassidy, J. W. (2008). An exploratory study of time use in the practice of music majors: self-report and observation analysis. Update: Applications of Research in Music Education, 27(1), 33-40. DOI:10.1177/8755123308322272
 • Cerit, E. (2010). Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Bireysel Piyano Çalışma Yöntemleri ile Bazı Değişkenler Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi. [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Cirillo, F. (2007). La Technique Pomodoro. Virgin Digital. California: Random House.
 • Cirillo, F. (2009). The Pomodoro Technique. San Francisco: Lulu.com.
 • Cirillo, F. (2018) Pomodoro Tekniği. (Çev. Özlem Tezer), (2. baskı). Ankara: Buzdağı.
 • Creswell, J.W. ve Clark, W.L.P (2020). Karma Araştırma Yöntemleri, Tasarımı ve Yürütülmesi. (Çev. Yüksel Dede, Selçuk Beşir Demir, 4. Edisyon) Ankara: Anı.
 • Drake, C. ve Palmer, C. (2000). Skill acquisition in music performance: relations between planning and temporal control. Cognition, 74(1), 1-32. DOI:10.1016/S0010-0277(99)00061-X
 • Ericsson, K. A. ve Charness, N. (1994). Expert performance: ıts structure and acquisition. American Psychologist, 49(8), 725. DOI:10.1037/0003-066X.49.8.725
 • Ericsson, K. A., Krampe, R. T. ve Tesch-Römer, C. (1993). The role of deliberate practice in the acquisition of expert performance. Psychological Review, 100(3), 363-406. DOI: 10.1037/0033-295X.100.3.3633
 • Fenmen, M. (1997). Müzikçinin El Kitabı. Ahmet Say (Ed.). Ankara: Müzik Ansiklopedisi.
 • Glesne, C. (2020) Nitel Araştırmaya Giriş (Çev. Ali Ersoy ve Pelin Yalçınoğlu), (6. Baskı). Ankara: Anı.
 • Gobbo, F. ve Vaccari, M. (2008). The Pomodoro Technique For Sustainable Pace İn Extreme Programming Teams. Lecture Notes in Business Information Processing, 9 LNBIP, 180–184. DOI: 10.1007/978-3-540-68255-4_17
 • Guerrero, A. L. (2008). Self-regulation strategies used by student musicians during music practice. Music Education Research, 10(1), 91-106. DOI: 10.1080/14613800701871439
 • Hallam, S. (2020). The Development Of Performance Planning Strategies İn Musicians. Proceedings of the Sixth İnternational Conference on Music Perception and Cognition, 592-601.
 • Holland, S. (2017, July, 01). In e-musicmaestro. https://www.e-musicmaestro.com/blog/8/music-practice-how-long-how-often. Erişim Tarihi: 25 Nisan 2021.
 • Hultberg, C. (2007). Practitioners and researchers in cooperation method development for qualitative practice-related studies. Music Education Research, 7(2), 211-224. DOI: 10.1080/14613800500169449
 • Jørgensen, H. (2002). Instrumental performance expertise and amount of practice among ınstrumental students in a conservatoire. Music Education Research, 4(1), 105–119. DOI: 10.1080/14613800220119804
 • Karasar, N. (1999). Bilimsel Araştırma Yöntemi (9. Baskı). Ankara: Nobel.
 • McPherson, G. E. ve Renwick, J. M. (2001). A Longitudinal Study of Self-Regulation in Children's Musical Practice. Music Education Research, 3(2), 169-186. DOI: 10.1080/14613800120089232
 • Moray, E. (2003). Üniversite Müzik Öğrencilerinin Çalgı Çalışma Tutum ve Alışkanlıklarının İncelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi) Marmara Üniversitesi, Eğitim bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Noteberg, S. (2009). Pomodoro Technique İllustrated: The Easy Way To Do More İn Less Time. Texas: Pragmatic Bookshelf.
 • Nielsen, S. G. (2004). Strategies and self-efficacy beliefs in instrumental and vocal individual practice: a study of students in higher music education. Psychology of Music, 32(4), 418–431. DOI:10.1177/0305735604046099
 • Özçelik Herdem, D. (2018). Çalgı eğitiminde zamanı etkin ve verimli kullanma ile akademik başarı arasındaki ilişki ve bir teknik öneri. Gazi üniversitesi eğitim fakültesi örneği. Electronic Turkish Studies, 13(26), 941-952. DOI: 10.7827/TurkishStudies.14525
 • Özmenteş, S. (2013a). Çalgı eğitimi alan lisans öğrencilerinin kullandıkları çalışma taktikleri. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26(2), 439-453.
 • Özmenteş, S. (2013b). Çalgı eğitiminde öğrenci motivasyonu ve performans. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi. 2(2), 320-331.
 • Parasız, G. ve Gülüm, O. (2007). Öğrencilerin haftalık keman çalışma alışkanlıklarının incelenmesi. İdil Sanat ve Dil Dergisi, 6(31), 1045-1075. DOI: 10.7816/idil-06-31-11
 • Priyanga, E. A. I., De Silva, B. P., Jayarathna, H. P., Karunarathne, K. R. ve Perera, R. M. (2019). Concentration Device for Increasing Productivity Through the Improvement of Pomodoro Technique Using Colour Psychology. International Research Conference of UWU-2019. Uva Wellessa University, Sri Lanka. http://www.erepo.lib.uwu.ac.lk/handle/123456789/42. Erişim Tarihi: 21 Haziran 2021.
 • Schatt, M. D. (2011). If I have time’: junior high school instrumentalists’ attitudes regarding practice. Visions of Research in Music Education, 19, 1938-2065.
 • Schneiter, C. R., Haimes, Y. Y., Li, D. ve Lambert, J. H. (1996). Capacity reliability of water distribution networks and optimum rehabilitation decision making. Water Resources Research, 32(7), 2271-2278.
 • Swan, K., Danner, A., Hawkins, M., Grant, S. G. ve Lee, J. (2020). Zooming Inquiry: online teaching with the pomodoro technique. Social Education, 84(4), 229–235. https://www.ingentaconnect.com/contentone/ncss/se/2020/00000084/00000004/art00009. Erişim Tarihi: 31 Aralık 2020.
 • Şentürk, G. C., Kapçak, Ş. ve Işıksungur, B. K. (2018). Müzik öğretmeni adaylarının bireysel çalgı çalışma alışkanlıklarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 1232-1255. DOI: 10.23891/efdyyu.2018.103
There are 38 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Articles
Authors

Yusuf Esen 0000-0002-6770-5481

Ajda Şenol Sakin 0000-0003-1870-2329

Publication Date September 16, 2021
Published in Issue Year 2021Issue: 6

Cite

APA Esen, Y., & Şenol Sakin, A. (2021). Müzik Öğrencilerinin Çalgı Çalışma Süreçlerinde Pomodoro Tekniği Kullanımına Yönelik Görüşleri. ARTS: Artuklu Sanat Ve Beşeri Bilimler Dergisi(6), 413-446. https://doi.org/10.46372/arts.969224

ARTS is licensed under CC BY-NC 4.0 cc.svg?ref=chooser-v1by.svg?ref=chooser-v1nc.svg?ref=chooser-v1