Research Article
BibTex RIS Cite

Immigrant cinema and existentialism: An existential assessment over three films

Year 2023, Issue: 10, 33 - 58, 11.09.2023
https://doi.org/10.46372/arts.1267270

Abstract

This study discussed existential problems experienced by individuals trying to cross from different geographies to Europe with European individuals. So the study doesn’t just have a purpose that addresses the migration problem. To this end, efforts were made to examine the subject of migration in the context of existential philosophy, referencing the power and fascinating world of cinema. To make that happen, too, three films from immigrant cinema were chosen as samples. Within this framework, existential problems such as hope/despair, loneliness, exclusion, removal, and alienation were analyzed in the films Reise der Hoffnung (Xavier Koller, 1990), Welcome (Philippe Lioret, 2009), and Terraferma (Emanuele Crialese, 2011). According to this, the existential dialogues in these films were tried to be identified and the concrete realities experienced during migration were discussed from an existential point of view by centering the selected films.

References

 • Badiou, A. (2005). Felsefe için manifesto (1. baskı) (Çev. N. Tutal ve H. Hünler). Ara-lık.
 • Ballesteros, I. (2015). Immigration cinema in the New Europe (1. baskı). Intellect.
 • Barrett, W. (2016). İrrasyonel insan (2. baskı) (Çev. S. Özer). Hece.
 • Bazin, A. (2011). Sinema nedir (1. baskı) (Çev. İ. Şener). Doruk.
 • Berghahn, D. (2013). Far-flung families in film: The diasporic family in contemporary European cinema. Edinburgh University.
 • Buber, M. (2107). Ben ve sen (1. baskı) (Çev. İ. Palsay). Kopernik.
 • Cioran, E. M. (2013). Çürümenin kitabı (4. baskı) (Çev. H. Bayrı). Metis.
 • Crialese, E. (Yönetmen). (2011). Terraferma [Film]. Babe.
 • Çetin, A. (2021). Devrimci sinemada eşitsizlik görünümleri: “Umut” filmi örneği. S. Nerse ve A. Özkan (Ed.), Dijital tabakalaşma ve eşitsizlik (1. baskı) (s. 365-383). Sakarya Üniversitesi.
 • Çetin, A. (2022). Erken dönem sinema araştırmalarında temel eğilimler: Payne fonu çalışmaları örneği. Şarkiyat ilmi araştırmalar dergisi, 14(2), 356-368. https://doi.org/10.26791/sarkiat.1162762
 • Çetin, A. (2019). “Kâğıdın yok, kimliğin yok, kaçıp gidiyorsun”: “Kosmos” filminin Deleuzeyen okuması. İ. Yücedağ (Ed.), Arzu üretimi yeni sosyolojik deneyimler (1. baskı) (s. 57-66). Çizgi.
 • Çetin, A. (2020). Yüksek sadakat: Sinema ve gerçeklik ilişkisi üzerine Baudrillardcı bir perspektif. A. Çetin (Ed.), Sinema, dijital perde ve ekran deneyimleri (1. baskı) (s. 51-66). Çizgi.
 • Eagleton T. (2012). Hayatın anlamı (21. baskı) (Çev. K. Tunca). Ayrıntı.
 • Greene, M. (1966). Alienation within a problematic of substance and subject. Social Research, 33(3), 355-374. http://www.jstor.org/stable/40969839
 • Hall, R. L. (1981). The origin of alienation: some Kierkegaardian reflections on Merleau–Ponty’s phenomenology of the body. International Journal for Philosophy of Religion, 12(2), 111-122 https://www.jstor.org/stable/40018252
 • Hannay, A. (2013). Kierkegaard (1. baskı) (Çev. N. Nirven). Türkiye İş Bankası.
 • Homeros. (2008). Odysseia (21. baskı) (Çev. A. Erhat ve A. Kadir). Can.
 • Kant, I. (1999). Pratik aklın eleştirisi (3. baskı) (Çev. I. Kuçuradi, Ü. Gökberk ve F. Akatlı). Türkiye Felsefe Kurumu.
 • Kierkegaard, S. (2010a). Baştan çıkarıcının günlüğü (4. baskı) (Çev. S. Sertabiboğlu). Ayrıntı.
 • Kierkegaard, S. (2010b). Kahkaha benden yana (2. baskı) (Çev. N. Çatlı). Ayrıntı.
 • Koç, E. (2008). Bir umut metafiziği olarak Gabriel Marcel felsefesi. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18, 171-194. https://dergipark.org.tr/tr/pub/sufesosbil/issue/11420/136431
 • Koller, X. (1990). (Yönetmen). Reise der Hoffnung [Film]. Miramax.
 • Lioret, P. (2009). (Yönetmen). Welcome [Film]. Nord-Ouest.
 • MacIntyre, A. (2001). Varoluşçuluk (1. baskı) (Çev. Ç. Ünler). Paradigma.
 • Manheim, E. (1965). Reaction to alienation. The kansas journal of sociology, 1(3), 108-111. http://www.jstor.org/stable/23308529
 • May, R. (1997). Kendini arayan insan (1. baskı) (Çev. A. Karpat). Kuraldışı.
 • Osmanoğlu, Ö. (2016). Türk sinemasında dış göç olgusu: Sosyo-kültürel karşılaşmalar, kimlik çatışması ve yabancılaşma. Marmara İletişim Dergisi, 25, 77-98. https://dergipark.org.tr/tr/pub/maruid/issue/23759/253238
 • Perruchoud, R. (2009). Göç terimleri sözlüğü (1. baskı) (Çev. Littera). Uluslararası Göç Örgütü (IOM). Petroviç, G. (1987). Alienation (Çev. Ş. Uçar). Selçuk Üniversitesi Fen–Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi, 4, 235-247. https://sefad.selcuk.edu.tr/sefad/article/view/242/220
 • Platon. (2010a). Devlet (20. baskı) (Çev. S. Eyüboğlu ve M. Cimcoz). Türkiye İş Bankası.
 • Platon. (2010b). Diyaloglar (7. baskı) (Çev. T. Aktürel). Remzi.
 • Russ, J. (2011). Avrupa düşüncesinin serüveni (1. baskı) (Çev. Ö. Doğan). Doğubatı.
 • Sartre, J. P. (1963). Çağımızın gerçekleri (2. baskı) (Çev. S. Eyuboğlu ve V. Günyol). Çan.
 • Sartre, Jean P. (1985). Gizli oturum (1. baskı) (Çev. B. Onaran). De.
 • Savaş, H. (2001). Sinema ve varoluşçuluk (Yayımlanmamış doktora tezi). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Schopenhaur, A. (2012). Ölümün anlamı (1. baskı) (Çev. A. Aydoğan). Say.
 • Svendsen, L. Fr. H. (2008). Sıkıntının felsefesi (1. baskı) (Çev. M. Erşen). Bağlam.
 • Tarkovski, A. (2008). Mühürlenmiş zaman (3. baskı) (Çev. F. Ant). Agora.
 • Yaren, Ö. (2007). Avrupa göçmen sineması (Yayımlanmış doktora tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Yaren, Ö. (2015). Göçmen sinemasını yeniden düşünmek. Moment, 2(1), 207-223. https://doi.org/10.17572/mj2015.1.207223

Göçmen sineması ve varoluşçuluk: Üç film üzerinden varoluşsal bir değerlendirme

Year 2023, Issue: 10, 33 - 58, 11.09.2023
https://doi.org/10.46372/arts.1267270

Abstract

Bu çalışmada farklı coğrafyalardan Avrupa’ya geçmeye çalışan bireylerin Avrupalı bireylerle birlikte yaşadığı varoluşsal sorunlar konu edilmiştir. Bu nedenle çalışma sadece göç sorununu ele alan bir amaca sahip değildir. Bu amaç doğrultusunda sinemanın gücünü ve büyüleyici dünyasını referans alınarak göç konusu varoluşçu felsefe bağlamında incelenmeye çaba gösterildi. Bunu gerçekleştirmek için göçmen sinemasının üç filmi örneklem olarak seçildi. Bu çerçevede Reise der Hoffnung (Umuda Yolculuk, Xavier Koller, 1990), Welcome (Hoşgeldiniz, Philippe Lioret, 2009), Terraferma (Memleket, Emanuele Crialese, 2011) filmlerindeki umut/umutsuzluk, yalnızlık, dışlanmışlık, uzaklaşma, yabancılaşma gibi varoluşsal sorunlar analiz edildi. Buna göre söz konusu filmlerdeki varoluşsal diyaloglar tespit edilmeye çalışılmış ve seçilen filmler merkeze alınarak göç süresince yaşanılan somut gerçeklikler varoluşsal bir bakış açısıyla tartışılmıştır.

References

 • Badiou, A. (2005). Felsefe için manifesto (1. baskı) (Çev. N. Tutal ve H. Hünler). Ara-lık.
 • Ballesteros, I. (2015). Immigration cinema in the New Europe (1. baskı). Intellect.
 • Barrett, W. (2016). İrrasyonel insan (2. baskı) (Çev. S. Özer). Hece.
 • Bazin, A. (2011). Sinema nedir (1. baskı) (Çev. İ. Şener). Doruk.
 • Berghahn, D. (2013). Far-flung families in film: The diasporic family in contemporary European cinema. Edinburgh University.
 • Buber, M. (2107). Ben ve sen (1. baskı) (Çev. İ. Palsay). Kopernik.
 • Cioran, E. M. (2013). Çürümenin kitabı (4. baskı) (Çev. H. Bayrı). Metis.
 • Crialese, E. (Yönetmen). (2011). Terraferma [Film]. Babe.
 • Çetin, A. (2021). Devrimci sinemada eşitsizlik görünümleri: “Umut” filmi örneği. S. Nerse ve A. Özkan (Ed.), Dijital tabakalaşma ve eşitsizlik (1. baskı) (s. 365-383). Sakarya Üniversitesi.
 • Çetin, A. (2022). Erken dönem sinema araştırmalarında temel eğilimler: Payne fonu çalışmaları örneği. Şarkiyat ilmi araştırmalar dergisi, 14(2), 356-368. https://doi.org/10.26791/sarkiat.1162762
 • Çetin, A. (2019). “Kâğıdın yok, kimliğin yok, kaçıp gidiyorsun”: “Kosmos” filminin Deleuzeyen okuması. İ. Yücedağ (Ed.), Arzu üretimi yeni sosyolojik deneyimler (1. baskı) (s. 57-66). Çizgi.
 • Çetin, A. (2020). Yüksek sadakat: Sinema ve gerçeklik ilişkisi üzerine Baudrillardcı bir perspektif. A. Çetin (Ed.), Sinema, dijital perde ve ekran deneyimleri (1. baskı) (s. 51-66). Çizgi.
 • Eagleton T. (2012). Hayatın anlamı (21. baskı) (Çev. K. Tunca). Ayrıntı.
 • Greene, M. (1966). Alienation within a problematic of substance and subject. Social Research, 33(3), 355-374. http://www.jstor.org/stable/40969839
 • Hall, R. L. (1981). The origin of alienation: some Kierkegaardian reflections on Merleau–Ponty’s phenomenology of the body. International Journal for Philosophy of Religion, 12(2), 111-122 https://www.jstor.org/stable/40018252
 • Hannay, A. (2013). Kierkegaard (1. baskı) (Çev. N. Nirven). Türkiye İş Bankası.
 • Homeros. (2008). Odysseia (21. baskı) (Çev. A. Erhat ve A. Kadir). Can.
 • Kant, I. (1999). Pratik aklın eleştirisi (3. baskı) (Çev. I. Kuçuradi, Ü. Gökberk ve F. Akatlı). Türkiye Felsefe Kurumu.
 • Kierkegaard, S. (2010a). Baştan çıkarıcının günlüğü (4. baskı) (Çev. S. Sertabiboğlu). Ayrıntı.
 • Kierkegaard, S. (2010b). Kahkaha benden yana (2. baskı) (Çev. N. Çatlı). Ayrıntı.
 • Koç, E. (2008). Bir umut metafiziği olarak Gabriel Marcel felsefesi. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18, 171-194. https://dergipark.org.tr/tr/pub/sufesosbil/issue/11420/136431
 • Koller, X. (1990). (Yönetmen). Reise der Hoffnung [Film]. Miramax.
 • Lioret, P. (2009). (Yönetmen). Welcome [Film]. Nord-Ouest.
 • MacIntyre, A. (2001). Varoluşçuluk (1. baskı) (Çev. Ç. Ünler). Paradigma.
 • Manheim, E. (1965). Reaction to alienation. The kansas journal of sociology, 1(3), 108-111. http://www.jstor.org/stable/23308529
 • May, R. (1997). Kendini arayan insan (1. baskı) (Çev. A. Karpat). Kuraldışı.
 • Osmanoğlu, Ö. (2016). Türk sinemasında dış göç olgusu: Sosyo-kültürel karşılaşmalar, kimlik çatışması ve yabancılaşma. Marmara İletişim Dergisi, 25, 77-98. https://dergipark.org.tr/tr/pub/maruid/issue/23759/253238
 • Perruchoud, R. (2009). Göç terimleri sözlüğü (1. baskı) (Çev. Littera). Uluslararası Göç Örgütü (IOM). Petroviç, G. (1987). Alienation (Çev. Ş. Uçar). Selçuk Üniversitesi Fen–Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi, 4, 235-247. https://sefad.selcuk.edu.tr/sefad/article/view/242/220
 • Platon. (2010a). Devlet (20. baskı) (Çev. S. Eyüboğlu ve M. Cimcoz). Türkiye İş Bankası.
 • Platon. (2010b). Diyaloglar (7. baskı) (Çev. T. Aktürel). Remzi.
 • Russ, J. (2011). Avrupa düşüncesinin serüveni (1. baskı) (Çev. Ö. Doğan). Doğubatı.
 • Sartre, J. P. (1963). Çağımızın gerçekleri (2. baskı) (Çev. S. Eyuboğlu ve V. Günyol). Çan.
 • Sartre, Jean P. (1985). Gizli oturum (1. baskı) (Çev. B. Onaran). De.
 • Savaş, H. (2001). Sinema ve varoluşçuluk (Yayımlanmamış doktora tezi). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Schopenhaur, A. (2012). Ölümün anlamı (1. baskı) (Çev. A. Aydoğan). Say.
 • Svendsen, L. Fr. H. (2008). Sıkıntının felsefesi (1. baskı) (Çev. M. Erşen). Bağlam.
 • Tarkovski, A. (2008). Mühürlenmiş zaman (3. baskı) (Çev. F. Ant). Agora.
 • Yaren, Ö. (2007). Avrupa göçmen sineması (Yayımlanmış doktora tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Yaren, Ö. (2015). Göçmen sinemasını yeniden düşünmek. Moment, 2(1), 207-223. https://doi.org/10.17572/mj2015.1.207223

Details

Primary Language Turkish
Subjects Art Theory
Journal Section Research Articles
Authors

Necip UYANIK 0000-0002-5886-1474

Early Pub Date June 19, 2023
Publication Date September 11, 2023
Published in Issue Year 2023Issue: 10

Cite

APA UYANIK, N. (2023). Göçmen sineması ve varoluşçuluk: Üç film üzerinden varoluşsal bir değerlendirme. ARTS: Artuklu Sanat Ve Beşeri Bilimler Dergisi(10), 33-58. https://doi.org/10.46372/arts.1267270

21811

ARTS is licensed under CC BY-NC 4.0 cc.svg?ref=chooser-v1by.svg?ref=chooser-v1nc.svg?ref=chooser-v1