Research Article
BibTex RIS Cite

Language as the founder of communication and history in the work of Walter Benjamin

Year 2023, Issue: 9, 75 - 102, 02.02.2023
https://doi.org/10.46372/arts.1215260

Abstract

One of the important thinkers of the 20th century Walter Benjamin has positioned language itself in a very important place in his studies. However, perhaps because his works were written in fragments, the discussions on how language affects the basic ideas have been relatively little studied. This study focuses on this and how communication is made possible through this language. With the qualitative research method, it was tried to reveal the connections between the main theological and philosophical points in the establishment of this language from Benjamin's perspective. As a result it has been seen that language makes communication possible on its own and it is based on the sacred moment of creation in Jewish mysticism. Since language calls objects by their own names it has been seen that Benjamin structured language as the purpose of communication not the tool.

References

 • Adorno, T. W. (2017). Walter Benjamin üzerine (4. baskı) (Çev. D. Muradoğlu). Yapı Kredi.
 • Buck-Morss, S. (2015). Görmenin diyalektiği, Walter Benjamin ve pasajlar projesi (2. baskı) (Çev. F. B. Aydar). Metis.
 • Benjamin, W. (2014). Moskova günlüğü (3. baskı) (Çev. C. Ener). Metis.
 • Benjamin, W. (2015). Estetize edilmiş yaşam (Çev. Ü. Oskay). İnkılâp.
 • Benjamin, W. (2018a). Genel olarak dil ve insan dili üzerine (Çev. T. Tayanç). T. Tayanç (Ed.), Walter Benjamin kitabı seçme yazılar (1. baskı) (s. 132-148). Dipnot.
 • Benjamin, W. (2018b). Fotoğrafın kısa tarihi (3. baskı) (Çev. O. Akınhay). Agora.
 • Benjamin, W. (2018c). Pasajlar (14. baskı) (Çev. A. Cemal). Yapı Kredi.
 • Benjamin, W. ve Scholem, G. (2018d). Mektuplaşmalar 1932-1940 (1. baskı) (Çev. S. Yeniyol). Kolektif.
 • Campbell, J. ve Mayers, B. (2007). Mitolojinin gücü kutsal kitaplardan Hollywood filmlerine mitoloji ve hikayeler (1. baskı) (Çev. Z. Yaman). Mediacat.
 • Can, Ş. (2015). Klasik Yunan mitolojisi (13. baskı). Ötüken.
 • Daştan, N. (2014). Cennetten kovulma motifinin semavi dinler ile bazı mitolojilerdeki (Sümer, Türk ve Yunan) görünümü. Türklük bilim araştırmaları dergisi, 36, 61-81. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/157189
 • Dewey, J. (1935). Democracy and education, an intdroduction to the philosophy of education (28. baskı). The Macmillan.
 • Duarte, R. (2005). Benjamin’s conception of language and Adorno’s aesthetic theory. Kriterion,46(112), 321-331. https://doi.org/10.1590/S0100-512X2005000200015
 • Eagleton, T. (2013). Walter Benjamin ya da bir devrimci eleştiriye doğru (1. baskı) (Çev. F. B. Aydar). Agora.
 • Eliade, M. (2017a). İmgeler ve simgeler (1. baskı) (Çev. M. A. Kılıçbay). Doğu Batı.
 • Eliade, M. (2017b). Arayış tarih ve dinde anlam (1. baskı) (Çev. C. Soydemir). Doğu Batı.
 • Eliade, M. (2017c). Mitler, rüyalar ve gizemler (1. baskı) (Çev. C. Soydemir). Doğu Batı.
 • Fischer, E. (1990). Sanatın gerekliliği (6. Baskı) (Çev. C. Çapan). Versa ve İmge.
 • Gürbilek, N. (2018). Sunuş. N. Gürbilek (Ed.), Son bakışta aşk Walter Benjamin’den seçme yazılar (8. baskı) (Çev. N. Gürbilek) (s. 7-42). Metis.
 • Gürkan, S. L. (2003). Yahudi ve İslam kutsal metinlerinde insanın yaratılışı ve cennetten düşüş. İslam araştırmaları dergisi, 6, 1-48. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2282613
 • Hall, M. P. (2016). Tüm çağların gizli öğretileri (1. baskı) (Çev. M. Sağlam). Mitra.
 • Hesiodos (2016). Teogonia – işler ve günler (1. baskı) (Çev. A. Erhat ve S. Eyüboğlu). Türkiye İş Bankası.
 • İnan, A. (2000). Tarihte ve bugün Şamanizm materyaller ve araştırmalar (5. baskı). Türk Tarih Kurumu.
 • Kolektif (2010). Kitabı mukaddes eski ve yeni ahit (1. baskı). Kitabı Mukaddes.
 • Löwy, M. (2005). Fire alarm, reading Walter Benjamin’s “on the concept of history” (1. baskı) (Çev. C. Turner). Verso.
 • Nietzsche, F. (2011). Tarihin yaşam için yararı ve yararsızlığı üzerine (10. baskı) (Çev. N. Bozkurt). Say.
 • Oskay, Ü. (2015). Walter Benjamin’de tarih, kültür ve fantazya. Ünsal Oskay (Ed.), Estetize edilmiş yaşam (2. baskı) (Çev. Ü. Oskay) (s. 123-154). İnkılâp.
 • Özbek, M. (2000). Walter Benjamin okumak–I. Ankara Üniversitesi SBF dergisi, 55(2), 69-96.
 • Platon (2010). Devlet (20. baskı) (Çev. S. Eyüboğlu ve M. Cimcoz). Türkiye İş Bankası.
 • Rochlitz, R. (1996). The disenchantment of art, the philosophy of Walter Benjamin (1. baskı) (Çev. M. Todd). The Guilford.
 • Scholem, G. (1987). Origins of the kabbalah (1. baskı) (Çev. A. Arkush). R. J. Z. Werblowsky (Ed.). Princeton University.
 • Tiedemann, R. (2018). Pasajlar yapıtına giriş (Çev. A. Cemal). Pasajlar (14. baskı) (s. 9-36). Yapı Kredi.
 • Westcott, W. W. (2016). Pratik kabala (Çev. K. Menemencioğlu ve M. Sağlam). W. W. Westcott (Ed.), Kabalaya giriş ve hermetik geleneği & sefer yezirah (oluşum kitabı) (3. baskı) (s. 27-29). Hermes.
 • White, A. W. (2015). Yunan mitolojisi. Mitoloji (Çev. N. Elhüseyni) (6. baskı) (s. 106-223). NTV.
 • Zeyrek, S. (2018). Walter Benjamin’in dil felsefesinde adlandıran insan figürü. Yorum-yönetim-yöntem-uluslararası yönetim-ekonomi ve felsefe dergisi, 6(2), 21-26. https://dergipark.org.tr/tr/pub/yorumyonetim/issue/38774/435911

Walter Benjamin’in çalışmalarında iletişimin ve tarihin kurucusu olarak dil

Year 2023, Issue: 9, 75 - 102, 02.02.2023
https://doi.org/10.46372/arts.1215260

Abstract

20. yüzyılın önemli düşünürlerinden Walter Benjamin farklı alanlarda yaptığı çalışmalarda Yahudi mistisizminden de etkilenerek dilin kendisini çok önemli bir yerde konumlandırmıştır. Ancak belki de çalışmaları bir izlek üzerinde olmayıp fragmanlar hâlinde yazıldığından dilin bu çalışmalardaki temel düşünceleri nasıl etkilediğine yönelik tartışmalar görece az işlenmiştir. Bu çalışma ise ilgili boşluğa katkı sunabilmek amacıyla Benjamin’in çalışmalarında dilin nasıl yapılandırıldığına ve bu dil yoluyla iletişimin nasıl mümkün kılınmaya çalışıldığına odaklanmaktadır. Nitel araştırma yöntemiyle gerçekleştirilen çalışmada dilin aslında onun hemen tüm eserlerindeki başat sorunlardan biri olduğu ileri sürülerek Benjamin’in perspektifinden bu dilin kurulmasındaki temel teolojik ve felsefî noktaların birbirleriyle bağlantıları ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Sonuç olarak da dilin kendi başına iletişimi mümkün kıldığı, ancak bu dilin gündelik dilden farklı olarak Yahudi mistisizmindeki kutsal yaratım ânına gönderme yaparak temellendiği görülmüştür. Bu yaklaşımda dil, nesneleri kendi adlarıyla çağırdığından Benjamin’de iletişimin araç değil, amaç olarak yapılandırıldığı görülmüştür.

References

 • Adorno, T. W. (2017). Walter Benjamin üzerine (4. baskı) (Çev. D. Muradoğlu). Yapı Kredi.
 • Buck-Morss, S. (2015). Görmenin diyalektiği, Walter Benjamin ve pasajlar projesi (2. baskı) (Çev. F. B. Aydar). Metis.
 • Benjamin, W. (2014). Moskova günlüğü (3. baskı) (Çev. C. Ener). Metis.
 • Benjamin, W. (2015). Estetize edilmiş yaşam (Çev. Ü. Oskay). İnkılâp.
 • Benjamin, W. (2018a). Genel olarak dil ve insan dili üzerine (Çev. T. Tayanç). T. Tayanç (Ed.), Walter Benjamin kitabı seçme yazılar (1. baskı) (s. 132-148). Dipnot.
 • Benjamin, W. (2018b). Fotoğrafın kısa tarihi (3. baskı) (Çev. O. Akınhay). Agora.
 • Benjamin, W. (2018c). Pasajlar (14. baskı) (Çev. A. Cemal). Yapı Kredi.
 • Benjamin, W. ve Scholem, G. (2018d). Mektuplaşmalar 1932-1940 (1. baskı) (Çev. S. Yeniyol). Kolektif.
 • Campbell, J. ve Mayers, B. (2007). Mitolojinin gücü kutsal kitaplardan Hollywood filmlerine mitoloji ve hikayeler (1. baskı) (Çev. Z. Yaman). Mediacat.
 • Can, Ş. (2015). Klasik Yunan mitolojisi (13. baskı). Ötüken.
 • Daştan, N. (2014). Cennetten kovulma motifinin semavi dinler ile bazı mitolojilerdeki (Sümer, Türk ve Yunan) görünümü. Türklük bilim araştırmaları dergisi, 36, 61-81. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/157189
 • Dewey, J. (1935). Democracy and education, an intdroduction to the philosophy of education (28. baskı). The Macmillan.
 • Duarte, R. (2005). Benjamin’s conception of language and Adorno’s aesthetic theory. Kriterion,46(112), 321-331. https://doi.org/10.1590/S0100-512X2005000200015
 • Eagleton, T. (2013). Walter Benjamin ya da bir devrimci eleştiriye doğru (1. baskı) (Çev. F. B. Aydar). Agora.
 • Eliade, M. (2017a). İmgeler ve simgeler (1. baskı) (Çev. M. A. Kılıçbay). Doğu Batı.
 • Eliade, M. (2017b). Arayış tarih ve dinde anlam (1. baskı) (Çev. C. Soydemir). Doğu Batı.
 • Eliade, M. (2017c). Mitler, rüyalar ve gizemler (1. baskı) (Çev. C. Soydemir). Doğu Batı.
 • Fischer, E. (1990). Sanatın gerekliliği (6. Baskı) (Çev. C. Çapan). Versa ve İmge.
 • Gürbilek, N. (2018). Sunuş. N. Gürbilek (Ed.), Son bakışta aşk Walter Benjamin’den seçme yazılar (8. baskı) (Çev. N. Gürbilek) (s. 7-42). Metis.
 • Gürkan, S. L. (2003). Yahudi ve İslam kutsal metinlerinde insanın yaratılışı ve cennetten düşüş. İslam araştırmaları dergisi, 6, 1-48. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2282613
 • Hall, M. P. (2016). Tüm çağların gizli öğretileri (1. baskı) (Çev. M. Sağlam). Mitra.
 • Hesiodos (2016). Teogonia – işler ve günler (1. baskı) (Çev. A. Erhat ve S. Eyüboğlu). Türkiye İş Bankası.
 • İnan, A. (2000). Tarihte ve bugün Şamanizm materyaller ve araştırmalar (5. baskı). Türk Tarih Kurumu.
 • Kolektif (2010). Kitabı mukaddes eski ve yeni ahit (1. baskı). Kitabı Mukaddes.
 • Löwy, M. (2005). Fire alarm, reading Walter Benjamin’s “on the concept of history” (1. baskı) (Çev. C. Turner). Verso.
 • Nietzsche, F. (2011). Tarihin yaşam için yararı ve yararsızlığı üzerine (10. baskı) (Çev. N. Bozkurt). Say.
 • Oskay, Ü. (2015). Walter Benjamin’de tarih, kültür ve fantazya. Ünsal Oskay (Ed.), Estetize edilmiş yaşam (2. baskı) (Çev. Ü. Oskay) (s. 123-154). İnkılâp.
 • Özbek, M. (2000). Walter Benjamin okumak–I. Ankara Üniversitesi SBF dergisi, 55(2), 69-96.
 • Platon (2010). Devlet (20. baskı) (Çev. S. Eyüboğlu ve M. Cimcoz). Türkiye İş Bankası.
 • Rochlitz, R. (1996). The disenchantment of art, the philosophy of Walter Benjamin (1. baskı) (Çev. M. Todd). The Guilford.
 • Scholem, G. (1987). Origins of the kabbalah (1. baskı) (Çev. A. Arkush). R. J. Z. Werblowsky (Ed.). Princeton University.
 • Tiedemann, R. (2018). Pasajlar yapıtına giriş (Çev. A. Cemal). Pasajlar (14. baskı) (s. 9-36). Yapı Kredi.
 • Westcott, W. W. (2016). Pratik kabala (Çev. K. Menemencioğlu ve M. Sağlam). W. W. Westcott (Ed.), Kabalaya giriş ve hermetik geleneği & sefer yezirah (oluşum kitabı) (3. baskı) (s. 27-29). Hermes.
 • White, A. W. (2015). Yunan mitolojisi. Mitoloji (Çev. N. Elhüseyni) (6. baskı) (s. 106-223). NTV.
 • Zeyrek, S. (2018). Walter Benjamin’in dil felsefesinde adlandıran insan figürü. Yorum-yönetim-yöntem-uluslararası yönetim-ekonomi ve felsefe dergisi, 6(2), 21-26. https://dergipark.org.tr/tr/pub/yorumyonetim/issue/38774/435911
There are 35 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Articles
Authors

Cem Evrim Aslan 0000-0002-0451-9112

Early Pub Date December 15, 2022
Publication Date February 2, 2023
Published in Issue Year 2023Issue: 9

Cite

APA Aslan, C. E. (2023). Walter Benjamin’in çalışmalarında iletişimin ve tarihin kurucusu olarak dil. ARTS: Artuklu Sanat Ve Beşeri Bilimler Dergisi(9), 75-102. https://doi.org/10.46372/arts.1215260

ARTS is licensed under CC BY-NC 4.0 cc.svg?ref=chooser-v1by.svg?ref=chooser-v1nc.svg?ref=chooser-v1